Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2018 r.

WYTYCZNE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 września 2018 r.
zmieniające wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560) ustala się, co następuje:
§  1.  W wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 19, z 2013 r. poz. 20 oraz z 2017 r. poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Jednostka wiodąca przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakupy, dla których przewidziano możliwość udzielenia zamówienia wspólnego, uzgadnia z pozostałymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi Policji projekt specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

2. Uzgodniony projekt specyfikacji technicznej jednostka wiodąca przesyła odpowiednio do BLP KGP albo BŁiI KGP w celu zaopiniowania.

3. Jednostka wiodąca w porozumieniu z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Policji poddaje analizie opinię projektu specyfikacji technicznej, o której mowa w ust. 2, i zatwierdza ostateczny tekst specyfikacji technicznej.

4. Jednostka wiodąca wyznacza termin do zgłoszenia wniosku o realizację zamówienia wspólnego i podejmuje dalsze działania określone w ustawie związane z wszczęciem postępowania przetargowego.

5. Podstawę do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego stanowi porozumienie zamawiających, zawierające w szczególności pełnomocnictwo dla jednostki wiodącej do podjęcia czynności w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających oraz określenie zasad, zgodnie z którymi nastąpi udzielenie zamówienia publicznego.

6. Środki przeznaczone na realizację zamówień wspólnych zapewniają poszczególne jednostki organizacyjne Policji w granicach przyznanych limitów finansowych.";

2) po § 4 dodaje się § 4a i § 4b w brzmieniu:

"§ 4a. 1. W przypadku zamówienia wspólnego dotyczącego sprzętu transportowego Dyrektor BLP KGP przesyła do stosowania jednostce wiodącej minimalne wymagania techniczne dla sprzętu.

2. Na podstawie wymagań minimalnych, o których mowa w ust. 1, jednostka wiodąca poddaje analizie i uzgadnia z pozostałymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi Policji projekt specyfikacji technicznej oraz zatwierdza ostateczną jej treść.

§ 4b. 1. W przypadku gdy w wyniku uzgodnień, o których mowa w § 4a ust. 2, zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w projekcie specyfikacji technicznej w zakresie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu, jednostka wiodąca jest zobowiązana do przesłania do zaopiniowania Dyrektorowi BLP KGP propozycji zmian w projekcie specyfikacji technicznej wraz z uzasadnieniem, rozeznaniem rynku potwierdzającym zachowanie konkurencji oraz oszacowaniem kosztów wynikającym z wprowadzonych zmian.

2. Jednostka wiodąca w porozumieniu z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Policji poddaje analizie opinię do propozycji zmian w projekcie specyfikacji technicznej, o której mowa w ust. 1, i zatwierdza ostateczny tekst specyfikacji technicznej.";

3) w załączniku nr 1 do wytycznych część III tabeli otrzymuje brzmienie:
III. UMUNDUROWANIE I WYPOSAŻENIE SPECJALNE
1.Czapka letnia służbowa.
2.Czapka zimowa służbowa.
3.Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru.
4.Kurtka służbowa letnia.
5.Spodnie służbowe letnie do półbutów.
6.Spodnie służbowe letnie do trzewików.
7.Spodnie służbowe zimowe.
8.Sweter służbowy.
9.Półgolf.
10.Koszula służbowa.
11.Koszula służbowa letnia.
12.Koszulka polo z krótkim rękawem.
13.Koszulka z krótkim rękawem T-shirt.
14.Trzewiki służbowe.
15.Półbuty służbowe.
16.Pas główny.
17.Furażerka.
18.Mundur ćwiczebny.
19.Kamizelka ochronna.
20.Ochraniacze przedramienia.
21.Ochraniacze nóg.
22.Rękawice chroniące przed uderzeniami.
23.Kombinezon antyterrorysty z tkaniny trudnopalnej.
§  2.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszych wytycznych stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Wytyczne wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.