Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2019.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 2019 r.

WYTYCZNE Nr 99
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 maja 2019 r.
zmieniające wytyczne w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań organizacyjno-etatowych do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

W związku z art. 33a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125 i 235) oraz § 6 ust. 1 pkt 6 decyzji nr 128 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowań do objęcia militaryzacją i militaryzacji niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych ustala się, co następuje:
§  1.  W wytycznych nr 102 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań organizacyjno-etatowych do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi wytycznymi, rozstrzygnięcia podejmują kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, kierując się ogólnymi zasadami prowadzenia działalności kadrowej i celami określonymi w wytycznych, po uzgodnieniu ich z kierownikiem komórki kadrowej w KGSG oraz kierownikiem komórki do spraw obronnych w KGSG.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Dla funkcjonariuszy nowo przyjętych do służby po wprowadzeniu SGOW oraz funkcjonariuszy, którzy do czasu wprowadzenia SGOW nie ukończyli szkolenia podstawowego, o którym mowa w § 8 ust. 1, kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej organizują jednomiesięczne szkolenie podstawowe, zgodnie z "Programem szkolenia podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie wprowadzenia gotowości obronnej czasu wojny".

2. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, opracowuje Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, a następnie przesyła do komórki do spraw obronnych w KGSG.

3. Kierownik komórki do spraw obronnych w KGSG:

1) uzgadnia projekt programu, o którym mowa w ust. 1, z kierownikami jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz komórką kadrową w KGSG;

2) przedstawia uzgodniony projekt programu, o którym mowa w ust. 1, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej do zatwierdzenia.

4. Komórka do spraw obronnych w KGSG przesyła zatwierdzony program do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

5. Aktualizacji programu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 i 3.

6. Program, o którym mowa w ust. 4, przechowuje się w komórce do spraw obronnych wraz z dokumentacją podwyższania i obniżania gotowości obronnej Straży Granicznej.".

§  2.  Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.