Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1989.2.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1989 r.

KOMUNIKAT
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 11 kwietnia 1989 r.
w sprawie zmiany wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zarządzeniem nr 3 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 lutego 1989 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie sprawozdawczości statystycznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonano skreślenia poz. 18 wykazu wewnętrznych sprawozdań statystycznych, stanowiącego załącznik do komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 stycznia 1988 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, opublikowanego w Dz. Urz. ZUS z 1988 r. Nr 2, poz. 4.