Dz.Urz.NBP.2018.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 50/2018
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 12 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych"

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych" (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) bankowość elektroniczna - usługa umożliwiająca posiadaczowi rachunku bankowego w NBP składanie zleceń płatniczych oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku w postaci elektronicznej;",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (International Bank Account Number) - numer rachunku bankowego, o którym mowa w zarządzeniu nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP poz. 3);",

c) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;",

d) pkt 35 i 36 otrzymują brzmienie:

"35) waluta obca - waluta wymienialna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629);

36) waluta państwa członkowskiego - waluta CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK i PLN;";

2) w § 7:
a) w ust. 3:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) polecenia wypłaty wysłanego z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub SHA, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 i 2;",

uchyla się pkt 3,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. NBP pomniejsza kwotę polecenia wypłaty o prowizję NBP w przypadku polecenia wypłaty wysyłanego z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN.";

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. W przypadku otrzymania przez NBP polecenia wypłaty, rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest w następujący sposób:

1) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się w państwie członkowskim, w przypadku poleceń wypłaty w walutach państw członkowskich z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA;

2) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się poza państwem członkowskim, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR;

3) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się poza państwem członkowskim, pomniejszoną o ewentualne koszty pobrane przez bank zleceniodawcy lub bank pośredniczący z tytułu realizacji polecenia wypłaty, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN;

4) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się w państwie członkowskim, pomniejszoną o ewentualne koszty pobrane przez bank pośredniczący z tytułu realizacji polecenia wypłaty, w przypadku poleceń wypłaty w walutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA.";

4) w § 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 14. 1. Polecenie wypłaty otrzymane w formie komunikatu SEPA CT może być odwołane przez skierowanie do NBP poprzez bank zleceniodawcy żądania odwołania polecenia wypłaty. Po wpływie do NBP żądania odwołania i stwierdzeniu przez oddział, że rachunek bankowy beneficjenta został uznany kwotą EUR lub jej równowartością, beneficjent otrzyma informację o żądaniu odwołania polecenia wypłaty, otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT, w celu wyrażenia zgody na zwrot środków lub wskazania przyczyny odmowy odwołania.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, w zależności od formy prowadzenia rachunku, jest przekazywana elektronicznie, w dniu wpływu żądania odwołania do NBP, lub telefonicznie i papierowo, najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie żądania odwołania, o treści określonej w załączniku nr 2 do regulaminu";

5) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta państwa członkowskiego, to rachunek banku beneficjenta zostanie uznany najpóźniej w następnym dniu roboczym liczonym od dnia otrzymania dyspozycji przez NBP.

2. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się w państwie członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta państwa członkowskiego, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty.

3. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się poza państwem członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta państwa członkowskiego, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, w przypadku wskazania opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN.";

6) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, JPY lub USD, to rachunek banku beneficjenta zostanie uznany w drugim dniu roboczym liczonym od dnia otrzymania dyspozycji przez NBP.

2. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się w państwie członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, JPY lub USD, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, pobrane przez bank pośredniczący.

3. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się poza państwem członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, JPY lub USD, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, w przypadku wskazania opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN.";

7) w § 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysyłane polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, zawiera opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty:

1) w przypadku komunikatu SEPA CT - SHA (SLEV);

2) wysłane w walucie państwa członkowskiego oraz w walutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim - SHA;

3) wysłane w walucie państwa członkowskiego oraz w walutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD, gdy bank beneficjenta znajduje się poza państwem członkowskim - BEN, SHA lub OUR, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.",

b) uchyla się ust. 2;
8) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, wysyłane z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty:

1) OUR - oznacza, że bank beneficjenta polecenia wypłaty wysyłanego poza państwo członkowskie lub bank pośredniczący w jego realizacji mogą zwrócić się do NBP z żądaniem zapłaty kosztów realizacji polecenia wypłaty lub obciążyć rachunek nostro NBP tymi kosztami w terminie późniejszym;

2) SHA - oznacza, że bank pośredniczący w wykonaniu płatności może zwrócić się do NBP z żądaniem zapłaty kosztów realizacji polecenia wypłaty lub obciążyć rachunek nostro NBP tymi kosztami w terminie późniejszym;

3) BEN - oznacza, że beneficjent otrzyma kwotę polecenia wypłaty wysyłanego poza państwo członkowskie, pomniejszoną o prowizję NBP oraz ewentualne koszty banku pośredniczącego, o ile uczestniczy w wykonaniu płatności lub koszty banku beneficjenta.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rozlicza się zgodnie z § 7 ust. 6.";

9) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. NBP może odwołać, na wniosek zleceniodawcy, polecenie wypłaty wysłane w formie komunikatu SEPA CT, poprzez skierowanie do banku beneficjenta żądania odwołania polecenia wypłaty, w terminie 13 miesięcy od dnia uznania rachunku banku beneficjenta wskazanego w poleceniu wypłaty, jeżeli wskazanym przez zleceniodawcę powodem odwołania jest:

1) nieprawidłowa kwota zlecenia;

2) nieprawidłowy format IBAN;

3) inna przyczyna.";

10) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czeki są przyjmowane przez oddziały wyłącznie w trybie inkasa w walutach obcych CAD, EUR i GBP";

11) załączniki nr 1-8 do regulaminu otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-8 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Stempel posiadacza rachunku

Miejscowość, data

REGON

NARODOWY BANK POLSKI

.................................................*

UPOWAŻNIENIE

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w* .........................................................................................................................................................................

nr ..........................................................................................................................................................................

z tytułu:

**a)kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej;

**b)zwrotu kwoty w wysokości .................................................................................................................. polecenia wypłaty z powodu ................................................................................. z wyłączeniem zwrotu wykonywanego w związku z żądaniem odwołania polecenia wypłaty otrzymanym w formie komunikatu SEPA CT.

Stempel i podpisy posiadacza rachunku

_______________________________________________________________________________________

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ........................................

Potwierdzamy zgodność podpisów z wzorami podpisów.

*** Data przesłania do Oddziału Okręgowego w Warszawie ................................................................................

*** Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny .........................................

*** Operację z tytułu **a/b zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ................................................

Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis

*Nazwa oddziału okręgowego NBP.

**Niepotrzebne skreślić.

***Nie dotyczy żądania odwołania płatności.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ............................................................

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* ...............................

Data przesłania, do beneficjenta, żądania odwołania polecenia wypłaty:

.........................................................................................................

Miejscowość, data

Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanym poleceniu wypłaty - jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji) ............................................................................................................................................................................................................................

Symbol waluty: EUR

Kwota w walucie wskazana w odwoływanym poleceniu wypłaty ...................................................................................................................

Kwota słownie ...................................................................................................................................................................................................

Data otrzymania przez NBP odwoływanego polecenia wypłaty ......................................................................................................................

ZLECENIODAWCA

BENEFICJENT

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty:

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty:

............................................................................................................

.........................................................................................................

............................................................................................................

.........................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za zwrot odwoływanego polecenia wypłaty, nr tel.

..........................................................................................................

BANK ZLECENIODAWCY

BANK BENEFICJENTA

Nazwa banku zleceniodawcy i BIC wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: ............................................................................

............................................................................................................

Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW

Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany

w odwoływanym poleceniu wypłaty: ..............................................

..........................................................................................................

Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany

w odwoływanym poleceniu wypłaty: ...............................................

............................................................................................................

Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:**

– podwójne wysłanie polecenia wypłaty

– techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty

– sfałszowanie polecenia wypłaty

– nieprawidłowa kwota zlecenia

– nieprawidłowy format IBAN

– inna przyczyna

WYPEŁNIA BENEFICJENT

Upoważniamy Oddział Okręgowy NBP w* .................... do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w* ..................... nr ........................................................................................................ z tytułu dokonania zwrotu kwoty

w EUR w wysokości .............................................................................. wynikającej z otrzymanego żądania odwołania polecenia wypłaty.

Odmawiamy upoważnienia Oddziału Okręgowego NBP w* ................. do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu otrzymanego żądania odwołania polecenia wypłaty z powodu ........................................................................................................................

REGON

Stempel zleceniodawcy

Podpisy zleceniodawcy

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ..............................................................

Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty ..................................................................................................................

Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty ......................................................................................................................................

Data i rodzaj przekazanej odpowiedzi ..............................................................................................................................................................

Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty ...........................................................................................................................................

Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym

Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis

Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis

*Nazwa oddziału okręgowego NBP.

**Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY

WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w ..................................

Nazwa oddziału okręgowego NBP

Data przyjęcia dyspozycji do realizacji: .........................................

Miejscowość, data

Prosimy przekazać:*

SWIFT

czekiem

SEPA CT

SWIFT Cheque**

pozostałe

Identyfikator polecenia wypłaty nadany przez zleceniodawcę w komunikacie SEPA CT – nieobligatoryjnie (max. 35 znaków bez spacji)

..........................................................................................................................................................................................................................

Symbol waluty dyspozycji ...............................................................................................................................................................................

Kwota w walucie dyspozycji ...........................................................................................................................................................................

Kwota słownie .................................................................................................................................................................................................

ZLECENIODAWCA

BENEFICJENT

Nazwa, adres, kraj

Nazwa, adres, kraj

............................................................................................................

........................................................................................................

............................................................................................................

........................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za dyspozycję, nr tel .....................................

........................................................................................................

BANK ZLECENIODAWCY

BANK BENEFICJENTA

Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN)

Nazwa banku beneficjenta lub BIC*** ........................................

............................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Nr rachunku bankowego beneficjenta (IBAN****)

........................................................................................................

Tytuł płatności***** .......................................................................................................................................................................................

Koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa:*

SHA

BEN (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim)

OUR (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim)

Upoważniamy Oddział Okręgowy w****** ......................................................................... do obciążenia naszego rachunku bankowego:

*a) z tytułu płatności nr ...................................................................................................................................................................................

*b) z tytułu prowizji NBP nr ...........................................................................................................................................................................

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w****** ............................

nr ............................................................................................................................................. z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

REGON

Stempel zleceniodawcy

Podpisy zleceniodawcy

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w ..................................................

Nazwa oddziału okręgowego NBP

Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny .........................................................................................

Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny .................................................................................

Identyfikator polecenia wypłaty (TRN) nadany przez ZSK–O .......................................................................................................................

Prowizję NBP w kwocie PLN .............................................. pobrano w dniu ................................................................................................

Godzina przyjęcia dyspozycji do realizacji .....................................................................................................................................................

Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym

Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis

Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis

*

Niepotrzebne skreślić lub postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.

**

Ograniczenie do kwoty nieprzekraczającej 10 000 USD i opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR.

***

Obowiązkowo, z wyłączeniem dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.

****

Obowiązkowo dla dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.

*****

Nieobligatoryjnie.

******

Nazwa oddziału okręgowego NBP.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY WYSŁANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT

WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* .............................

Data złożenia, do realizacji, żądania odwołania polecenia wypłaty:

...........................................................................................................

Miejscowość, data

Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanej dyspozycji - jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji)

..........................................................................................................................................................................................................................

Symbol waluty: EUR

Kwota w walucie wskazana w odwoływanej dyspozycji ................................................................................................................................

Kwota słownie .................................................................................................................................................................................................

Data przekazania do NBP odwoływanej dyspozycji .......................................................................................................................................

ZLECENIODAWCA

BENEFICJENT

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji:

Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za żądanie odwołania dyspozycji, nr tel.

..........................................................................................................

BANK ZLECENIODAWCY

BANK BENEFICJENTA

Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji:

Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW

Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany

w odwoływanej dyspozycji: ............................................................

..........................................................................................................

Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany w odwoływanej dyspozycji: ................................................................

..........................................................................................................

Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:**

– nieprawidłowa kwota zlecenia

– nieprawidłowy format IBAN

– inna przyczyna

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w* .......................

nr ......................................................................................................................................................................................................................

z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

REGON

Stempel zleceniodawcy

Podpisy zleceniodawcy

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ....................................................

Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty ................................................................................................................

Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty .....................................................................................................................................

Data i rodzaj otrzymanej odpowiedzi ..............................................................................................................................................................

Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty ..........................................................................................................................................

Data wysłania do zleceniodawcy .....................................................................................................................................................................

Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym

Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis

Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis

*

Nazwa oddziału okręgowego NBP.

**

Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Stempel zleceniodawcy

Miejscowość, data

REGON

NARODOWY BANK POLSKI

.................................................*

LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR ...

Prosimy o opłacenie czeków o następujących danych:

(wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia)

1. ...........................................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................................

o łącznej wartości .................................................................................................................................................

Tytuł płatności** ..................................................................................................................................................

Równowartością kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznać nasz rachunek bankowy nr ........................................................................ prowadzony w* ............................................................

Upoważniamy Oddział Okręgowy w* .............................. do obciążenia naszego rachunku bankowego nr ........................................................................................ z tytułu prowizji NBP.

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w* ..................................................... nr ...............................................................................................................

z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

Stempel i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem

_______________________________________________________________________________________

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY INDOSANTA

Potwierdzamy przyjęcie czeków oraz zgodność podpisów z wzorami podpisów.

Operację z tytułu opłacenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ..................................

Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny .....................................

Prowizję w kwocie PLN ................................................. pobrano w dniu ..........................................................

Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpisStempel służbowy tytułowo-imienny i podpis

*Nazwa oddziału okręgowego NBP.

**Nieobligatoryjnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Stempel zleceniodawcy

Miejscowość, data

REGON

NARODOWY BANK POLSKI

.................................................*

LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR ...

Prosimy o opłacenie czeków o następujących danych:

(wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia)

1. ...........................................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................................

o łącznej wartości .................................................................................................................................................

Tytuł płatności** ..................................................................................................................................................

Równowartością kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznać nasz rachunek bankowy nr ........................................................................ prowadzony w* .......................................................................

Upoważniamy Oddział Okręgowy w* .............................. do obciążenia naszego rachunku bankowego nr ........................................................................................ z tytułu prowizji NBP.

Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w* ..................................................... nr ...............................................................................................................

z tytułu prowizji NBP i kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.

Stempel i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem

_______________________________________________________________________________________

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Potwierdzamy przyjęcie czeków oraz zgodność podpisów z wzorami podpisów.

Operację z tytułu opłacenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ..................................

Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny .....................................

Prowizję w kwocie PLN ................................................. pobrano w dniu ..........................................................

Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpisStempel służbowy tytułowo-imienny i podpis

*Nazwa oddziału okręgowego NBP.

**Nieobligatoryjnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Stempel zleceniodawcy

Miejscowość, data (realizacji)

REGON

NARODOWY BANK POLSKI

.................................................*

ZLECENIE SPRZEDAŻY/WYPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

Prosimy o sprzedaż /wypłatę** zagranicznych środków płatniczych:

KWOTA W GOTÓWCE .....................................................................................................................................

(symbol waluty i kwota)

...............................................................................................................................................................................

(kwota słownie)

KWOTA W CZEKACH ......................................................................................................................................

Tytuł płatności*** ................................................................................................................................................

Do odbioru upoważnia się ....................................................................................................................................

Numer dowodu osobistego ...................................................................................................................................

Upoważniamy Oddział Okręgowy w* ............................ do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu

**a) płatności nr ...................................................................................................................................................

**b) prowizji NBP nr ...........................................................................................................................................

Stempel i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem

_______________________________________________________________________________________

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ..................................

***Potwierdzamy zgodność podpisów z wzorami podpisów.

***Operację z tytułu sprzedaży czeku zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ..........................

***Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ..............................

***Prowizję w kwocie PLN ............................................ pobrano w dniu ........................................................

Stempel kasowy i podpis

*

Nazwa oddziału okręgowego NBP.

**

Niepotrzebne skreślić.

***

Dotyczy sprzedaży czeków.

****

Nieobligatoryjnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Stempel zleceniodawcy

Miejscowość, data (realizacji)

REGON*

NARODOWY BANK POLSKI

.................................................**

ZLECENIE SKUPU/WPŁATY*** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

Prosimy o dokonanie skupu /wpłaty*** zagranicznych środków płatniczych:

KWOTA W GOTÓWCE .....................................................................................................................................

(symbol waluty i kwota)

...............................................................................................................................................................................

(kwota słownie)

KWOTA W CZEKACH ......................................................................................................................................

Tytuł płatności**** ..............................................................................................................................................

Prosimy uznać rachunek bankowy prowadzony w** ..........................................................................................

nr ............................................................................................................................................. z tytułu płatności.

Podpis zleceniodawcyStempel kasowy i podpis

*

Nie dotyczy przypadku, gdy dokonujący operacji nie jest posiadaczem rachunku.

**

Nazwa oddziału okręgowego NBP.

***

Niepotrzebne skreślić.

****

Nieobligatoryjnie.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62,106,138, 650, 685, 723, 864, 1000, 1075,1499 i 1629.