Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2020.6

| Akt oczekujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 3/2020
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 17 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 15/2013 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wysokość oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej, utrzymywanej przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową na rachunkach bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej wynosi 1,0 wysokości stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2020 r.