Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.3.131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 188
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 9 kwietnia 1997 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 46 Komisji Papierów Wartościowych z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie skreślenia z listy maklerów oraz uchylenia decyzji Komisji Papierów Wartościowych Nr RM2-43-22/97 z dnia 6 lutego 1997 r.

Na podstawie art. 14 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. W § 1 uchwały Nr 46 z dnia 6 lutego 1997 r. skreśla się następujące wyrazy:

"- maklera Mariusza Czekałę, nr licencji 79, z listy maklerów papierów wartościowych, w związku z niewykonywaniem zawodu maklera przez 5 kolejnych lat".

§  2. W § 2 uchwały Nr 46 z dnia 6 lutego 1997 r. skreśla się następujące wyrazy:

"- licencję maklera papierów wartościowych nr 79, wystawioną na nazwisko Mariusza Czekały."

§  3. Uchyla się decyzję Komisji Papierów Wartościowych Nr RM2-43-22/97 z dnia 6 lutego 1997 r. o skreśleniu Mariusza Czekały s. Henryka, ur. dn. 30.12.1958 r. w Poznaniu, nr licencji 79, z listy maklerów papierów wartościowych.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.