Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany statusu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na instytucję artystyczną oraz nadania statutu

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) zarządza się, co następuje:
§  1. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach utworzona jako instytucja kultury zarządzeniem Nr 41 Ministra Kultury z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. MK Nr 6, poz. 62) stała się z dniem 1 stycznia 2012 r. instytucją artystyczną.
§  2. Statut Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  3. Działalność Rady Programowej, powołanej na podstawie dotychczasowego statutu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, ustaje z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 2 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, zwana dalej "Orkiestrą", jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";
2) umowy o utworzeniu Instytucji Kultury zawartej w Warszawie w dniu 15 września 2005 roku, zwanej dalej "umową o utworzeniu Orkiestry";
3) zarządzenia Nr 41 Ministra Kultury z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach (Dz. Urz. MK Nr 6, poz. 62 oraz Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 6);
4) niniejszego Statutu.
§  2. Orkiestra posiada osobowość prawną.
§  3.
1. Siedzibą Orkiestry są Katowice, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska i obszar poza jej granicami.
2. Orkiestra utworzona jest i prowadzona przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem", jednoosobową spółkę Skarbu Państwa prowadzącą działalność pod firmą Polskie Radio - Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Polskim Radiem" oraz Miasto Katowice, zwane dalej "Miastem Katowice".
3. Orkiestra jest wpisana pod numerem 61/06 do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra.
4. Nadzór nad Orkiestrą sprawuje Minister.

Rozdział  2

Zakres działalności Orkiestry

§  4. Do zakresu działalności Orkiestry należy:
1) kultywowanie tradycji poprzedników organizacyjnych Orkiestry;
2) ukazywanie bogactwa muzyki polskiej oraz światowej spuścizny muzycznej;
3) krzewienie współczesnej twórczości muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej;
4) upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami;
5) realizacja zadań dla Polskiego Radia, w tym:
a) dokonywanie nagrań muzycznych oraz wykonywanie koncertów antenowych w ramach corocznie ustalanej normy,
b) udział w nagraniach koprodukcyjnych, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Polskie Radio;
6) realizacja zadań dla Miasta Katowice w postaci 8 koncertów symfonicznych na terenie miasta Katowice;
7) organizowanie koncertów;
8) angażowanie wybitnych artystów polskich i zagranicznych;
9) dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu artystycznego;
10) dbałość o reprezentatywność programów muzycznych;
11) prowadzenie działalności promocyjnej.
§  5. Orkiestra realizuje zadania, określone w § 4, przez:
1) organizowanie koncertów symfonicznych, kameralnych lub z udziałem chóru i solistów;
2) udział w nagraniach fonograficznych, radiowych i telewizyjnych;
3) angażowanie artystów wykonawców i tworzenie z nich zespołów tematycznych;
4) angażowanie artystów wykonawców krajowych i zagranicznych do przedsięwzięć muzycznych;
5) współpracę ze szkolnictwem artystycznym w zakresie właściwego doboru nowych kadr artystycznych.

Rozdział  3

Organizacja i zarządzanie

§  6.
1. Orkiestrą kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców:
1) zastępcy Dyrektora ds. artystycznych, pełniącego funkcję stałego dyrygenta orkiestry;
2) zastępcy Dyrektora ds. organizacyjno-finansowych.
2. Dyrektora i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister w uzgodnieniu z Polskim Radiem i po zasięgnięciu opinii Miasta Katowice, w trybie określonym ustawą.
3. Dyrektor i jego zastępcy mogą być również wyłonieni w drodze konkursu. Decyzję o ogłoszeniu takiego konkursu podejmuje Minister w uzgodnieniu z Polskim Radiem, po zasięgnięciu opinii Miasta Katowice.
§  7.
1. Dyrektor zarządza Orkiestrą i reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jej działalności.
2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja statutowych zadań, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Orkiestry;
2) przygotowywanie programów działania i planów finansowych Orkiestry na każdy rok kalendarzowy oraz planów repertuarowych na sezony artystyczne;
3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów i planów Orkiestry;
4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, oraz obligatoryjne zbadanie rocznego sprawozdania przez biegłego rewidenta i jego opublikowanie;
6) koordynowanie wykonania umowy o utworzeniu Orkiestry.
§  8. Organizację wewnętrzną Orkiestry, w tym podział kompetencji między Dyrektorem a jego zastępcami, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.
§  9.
1. W orkiestrze działa Rada Programowa, zwana dalej "Radą", jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) ocena realizacji programów i planów Orkiestry;
2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Orkiestry;
3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Ministra we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Orkiestry;
4) planowanie dokształcania i doskonalenia kadr artystycznych Orkiestry.
§  10.
1. Rada składa się z 7 osób.
2. Członków Rady wskazują:
1) Minister, Polskie Radio i Dyrektor - każdy po dwie osoby;
2) Miasto Katowice - jedną osobę.
3. Kadencja Rady trwa trzy lata.
4. Każdy z podmiotów uprawnionych do wskazania danego członka Rady ma prawo do jego odwołania przed upływem kadencji z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających ze Statutu bądź regulaminu pracy Rady, o którym mowa w §11 ust. 3.
5. Utrata członkostwa w Radzie może nastąpić w przypadku:
1) zrzeczenia się;
2) śmierci, prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
3) odwołania w trybie przewidzianym w ust. 4.
§  11.
1. Pracami Rady kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczącego Rady i jego zastępcę wybierają członkowie Rady na swoim pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Dyrektora.
3. Rada działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Dyrektora.
§  12.
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Uchwały Rady są podejmowane na posiedzeniach.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek jednego z członków Rady, jak również w przypadku głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.
4. Do ważności uchwał Rady konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy jej składu.
5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
6. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady zwołuje posiedzenie Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Polskiego Radia, Miasta Katowice, Dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy składu Rady.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa

§  13.
1. Orkiestra prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
3. Przychodami Orkiestry są przychody z prowadzonej działalności, w tym:
1) ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa oraz środki finansowe Polskiego Radia i Miasta Katowice w wysokości określonej w umowie o utworzeniu Orkiestry;
4) z prowadzonej działalności statutowej i z działalności dodatkowej;
5) z obrotu prawami do nagrań, z wyłączeniem praw producenckich do utworów wykonanych dla Polskiego Radia;
6) z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych i pozarządowych, samorządów terytorialnych, instytucji kultury, przedsiębiorców oraz innych jednostek;
7) z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
8) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  14.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Orkiestry, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników, określając zakres ich umocowania i sposób reprezentacji.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  5

Działalność dodatkowa

§  15.
1. Orkiestra może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Orkiestry.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie usługowym, handlowym i wytwórczym, w tym:
1) działalności wydawniczej związanej z promocją muzyki oraz dokonaniami artystycznymi Orkiestry;
2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, konferencji naukowych, edukacyjnych i sympozjów.
3. Środki uzyskane z prowadzonej dodatkowej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych Orkiestry.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  16. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane przez Ministra w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
2 Załącznik § 1 zdanie wstępne zmienione przez obwieszczenie z dnia 24 lipca 2013 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MKiDN.13.28).