Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.69

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany statusu Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie na państwową instytucję artystyczną oraz nadania statutu

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) zarządza się, co następuje:
§  1. Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie działający na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jako państwowa instytucja kultury, stał się z dniem 1 stycznia 2012 r. państwową instytucją artystyczną.
§  2. Narodowemu Staremu Teatrowi im. H. Modrzejewskiej w Krakowie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3. Traci moc zarządzenie Nr 22 Ministra Kultury z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu narodowemu Staremu Teatrowi im. H. Modrzejewskiej w Krakowie (Dz. Urz. MK Nr 6, poz. 36 oraz z 2004 r. Nr 8, poz. 46).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, 1482)

ZAŁĄCZNIK

STATUT

NARODOWEGO STAREGO TEATRU

im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, zwany dalej "Starym Teatrem" jest państwową instytucją artystyczną, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";
2) niniejszego statutu.
§  2.
1. Siedzibą Starego Teatru jest Kraków.
2. Stary Teatr prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§  3.
1. Organizatorem Starego Teatru jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. Stary Teatr wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem 6/92 i posiada osobowość prawną.

Rozdział  2

Zakres działalności

§  4. Do zakresu działania Starego Teatru należy:
1) przygotowywanie i wystawianie dzieł dramatycznych z narodowego i światowego repertuaru;
2) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych;
3) promocja oraz upowszechnianie sztuki i kultury teatralnej.
§  5. Stary Teatr może realizować swoje zadania we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, firmami fonograficznymi, a także innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury, w tym:
1) zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów;
2) realizować transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i video, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku; wydawać kasety, płyty oraz inne nośniki obrazu i dźwięku;
3) współdziałać z instytucjami oświatowymi w celu zapewnienia sobie właściwie przygotowanych kadr, a także organizować szkolenia, seminaria, plenery, kursy, warsztaty, wystawy lub w nich uczestniczyć;
4) prowadzić działalność wydawniczą w zakresie dramaturgii oraz twórczości teatralnej, bibliotekarską oraz wystawienniczą;
§  6. Działalność Starego Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

Rozdział  3

Organizacja i zarządzanie

§  7.
1. Starym Teatrem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister.
2. Dyrektor kieruje działalnością Starego Teatru przy pomocy dwóch zastępców dyrektora.
3. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępców po uzyskaniu opinii Ministra, a w przypadku zastępcy dyrektora do spraw artystycznych po uzyskaniu zgody Ministra.
§  8.
1. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) zarządzanie całokształtem działalności Starego Teatru;
2) odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Starego Teatru;
3) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
4) reprezentowanie Starego Teatru na zewnątrz;
5) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych planów rozwoju, planów repertuarowych i planów finansowych;
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starego Teatru.
§  9.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Starego Teatru, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników, określając zakres ich umocowania i sposób reprezentacji.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
4. W przypadku przyznania dyrektorowi dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 31a ustawy lub innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, do dokonywania czynności prawnych uprawnieni są działający łącznie: zastępca dyrektora i główny księgowy.
§  10. Organizację wewnętrzną Starego Teatru, w tym podział kompetencji między dyrektorem i zastępcą dyrektora określa regulamin organizacyjny, nadany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.

Rozdział  4

Rada Artystyczna

§  11.
1. Organem doradczym dyrektora jest Rada Artystyczna, zwana dalej "Radą".
2. Do zadań Rady należy opiniowanie:
1) planów rozwoju Starego Teatru;
2) planów repertuarowych;
3) istotnych spraw związanych z działalnością Starego Teatru.
§  12.
1. W skład Rady wchodzi siedem osób wybranych spośród pracowników i stałych współpracowników Starego Teatru.
2. Radę powołuje i odwołuje dyrektor.
3. Radę powołuje się na okres równy sezonom artystycznym, na które został zatrudniony dyrektor.
4. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
5. W razie nieobecności dyrektora jego zadania wykonuje wskazany przez niego zastępca.
6. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w sezonie artystycznym.
7. Szczegółowy tryb i zakres działania Rady określa regulamin nadany przez dyrektora.

Rozdział  5

Gospodarka finansowa

§  13.
1. Stary Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Starego Teatru jest roczny plan finansowy, ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
§  14. Źródłami finansowania Starego Teatru są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§  15. Dyrektor Starego Teatru zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, jego zbadanie przez biegłego rewidenta wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  16.
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Starego Teatru dokonuje Minister, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

UZASADNIENIE

Wydanie projektowanego zarządzenia ma na celu dostosowanie statutu Narodowego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie do nowych regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230). W projekcie statutu doprecyzowano liczbę zastępców dyrektora, źródła finansowania oraz zakres prowadzonej działalności.