Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.2.97

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 2008 r.

DECYZJA Nr 47
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 30 maja 2008 r.
o zmianie środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

§  1.
Na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późń. zm.) oraz na podstawie upoważnienia nr 80/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. Pana Rafała Wiśniewskiego - Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej do wykonywania w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych czynności dysponenta głównego 45 - części budżetu Państwa - sprawy zagraniczne wprowadza się następujące zmiany w budżecie na rok 2007 w części 45- sprawy zagraniczne (w PLN):
zwiększeniezmniejszenie
Ogółem:39.471.52939.471.529
Dział 750Administracja publiczna39.471.52939.471.529
Rozdz.75001Urząd centralny4.825.2533.893.784
poz. 4020001Wynagrodzenia osobowe członków KSC - BKiS84.196
poz. 4040001Dodatkowe wynagrodzenie roczne - BKiS84.196
poz. 4050001Uposażenia żołnierzy zawodowych - BKiS662
poz. 4070001Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy - BKiS662
poz. 4090001Honoraria - ARCH2.800
poz. 4170003Wynagrodzenia bezosobowe - ARCH10.000
poz. 4170006Wynagrodzenia bezosobowe - DSNZiPG3.176
poz. 4170010Wynagrodzenia bezosobowe - DKiP2.000
poz. 4170011Wynagrodzenia bezosobowe - PD1.000
poz. 4170018Wynagrodzenia bezosobowe - BAUD16.000
poz. 4170022Wynagrodzenia bezosobowe - DPW14.800
poz. 4170026Wynagrodzenia bezosobowe - DSiPPZ25.000
poz. 4210001Zakup materiałów i wyposażenia - ZO1.050.000
poz. 4210003Zakup materiałów i wyposażenia - BI1.250.000
poz. 4270001Zakup usług remontowych - ZO1.600.000
poz. 4270003Naprawa sprzętu komputerowego - BI17.200
poz. 4300014Zakup usług pozostałych - DA50.000
poz. 4300018Zakup usług pozostałych - BAiF120.573
poz. 4300021Zakup usług pozostałych - DKiP515.500
poz. 4300022Zakup usług pozostałych - DSiPPZ25.000
poz. 4300030Zakup usług pozostałych - DAiP13.420
poz. 4380002Zakup usług obejmujących tłumaczenia - ARCH12.800
poz. 4380004Zakup usług obejmujących tłumaczenia - ZO1.686
poz. 4390001Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii - BDG41.750
poz. 4390013Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii - DSiPPZ66.950
poz. 4390015Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii - BI17.200
poz. 4390016Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii - PD40.000
poz. 4420002Podróże służbowe zagraniczne - BAiF-WRKP50.000
poz. 4420006Podróże służbowe zagraniczne - DA50.000
poz. 4550001Szkolenie członków korpusu służby cywilnej2.466
poz. 6050002Wydatki inwestycyjne - ZO2.300.000
poz. 6060001Wydatki na zakupy inwestycyjne - BI1.250.000
Rozdz. 75057Placówki zagraniczne26.729.77626.496.769
poz. 4020002Nagrody indywidualne - BKiS1.919.225
poz. 4040001Dodatkowe wynagrodzenie roczne - BKiS1.919.225
poz. 4050001Uposażenia żołnierzy zawodowych - BKiS28.651
poz. 4070001Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy - BKiS28.651
poz. 4170004Wynagrodzenia bezosobowe - DKiP16.000
poz. 4210003Zakup materiałów - BAiF-WARP3.300.000
poz. 4210006Zakup materiałów i wyposażenia - BI1.700.000
poz. 4240001Książki, prasa, wydawnictwa - BAiF-WMP1.000
poz. 4240003Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek - BAiF-WARP172.900
poz. 4260001Zakup energii - BAiF-WARP3.337.000
poz. 4270001Konserwacje i naprawy - BAiF-WARP8.623.000
poz. 4270002Zakup usług remontowych - BAiF-WIR116.993
poz. 4300000Wydatki administracyjne - BAiF-WARP1.349.000
poz. 4300006Zakup usług pozostałych - BŁ1.100.000
poz. 4350001Zakup usług dostępu do sieci internet - BAiF-WARP792.000
poz. 4370001Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel.stac.-BAiF-WARP3.270.000
poz. 4380003Zakup usług obejm.tłumaczenia - BAiF-WARP105.000
poz. 4400001Opłaty za admin.i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe - BAiF-WARP10.255.000
poz. 4420003Podróże służbowe zagraniczne - BAiF-WARP2.574.900
poz. 4430002Ubezpieczenia - BAiF-WARP494.000
poz. 4740001Zakup materiałów papierniczych - BAiF-WARP157.000
poz. 4390001Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii - DKiP16.000
poz. 4390004Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii - BAiF-WMP 1.000
poz. 4710001Fundusz dyspozycyjny - SM6.000.000
poz. 6050001Wydatki inwestycyjne - BAiF-WIR4.000.000
poz. 6060002Wydatki na zakupy inwestycyjne - BŁ250.000
poz. 6060003Wydatki na zakupy inwestycyjne - BI1.700.000
Rozdz. 75058Działalność informacyjna i kulturalna1.080.0009.080.976
poz. 4300000Zakup usług pozostałych - DP80.976
poz. 4300001Zakup usług pozostałych DSI9.000.000
poz. 4380001Zakup usług obejmujących tłumaczenia - DP80.000
poz. 6060001Wydatki na zakupy inwestycyjne - DSI1.000.000
Rozdz. 75095Pozostała działalność6.836.5000
poz. 4540004Składki do organizacji międzynarodowych - DPB2.653.500
poz. 4540005Składki do organizacji międzynarodowych - DSNZ1.720.000
poz. 4540008Składki do organizacji międzynarodowych - DE7.000
poz. 4690001Składki do organizacji międzynarodowych zw. z UE - DPB2.456.000
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.