Zmiana składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" na lata 2020-2024.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.8/9.71

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2020 r.

DECYZJA Nr 64
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" na lata 2020-2024

ZE.7160.5.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego" w następujący sposób:

Powołuję w skład rady księdza dr. Jerzego Jurkiewicza - Proboszcza Parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

§  2. 
Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego", powołanej decyzją nr 56 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 2020 r., nie ulega innym zmianom.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".