B.I.LP.2018.12.182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2018 r.

DECYZJA Nr 198
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka"

ZE.7160.4.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka" w następujący sposób:
1. Odwołuję ze składu Rady Panią Bożenę Kotońską - byłą Regionalną Konserwator Przyrody w Krakowie.
2. Powołuję w skład Rady Pana Rafała Rosteckiego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
§  2.  Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka" powołanej decyzją nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lutego 2015 r., zmieniony decyzją nr 299 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2017 r., nie ulega innym zmianom.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".