Zmiana składu Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej - zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.14.92

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2008 r.

DECYZJA Nr 46
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie zmiany składu Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej - zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1, art. 77 i art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.1)), art. 107 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2)) oraz § 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia się, co następuje:
§  1.
Odwołuje się prof. dr. hab. inż. Stanisława Piechotę - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ze składu Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej - zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie, powołanej decyzją nr 44 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej - zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie (Dz. Urz. WUG Nr 13, poz. 81).
§  2.
Powołuje się w skład Komisji, o której mowa w § 1, jako Członków, następujące osoby:
1)
prof. dr. hab. inż. Jerzego Kwiatka - Główny Instytut Górnictwa;
2)
mgr. inż. Jana Sytego - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu;
3)
mgr. inż. Marka Uszko - Kompania Węglowa S.A.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958.