Zmiana rozkładu czasu pracy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hong Kongu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.1.35

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2007 r.

DECYZJA Nr 15
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hong Kongu

Na podstawie § 18 ust. 2 i 5 decyzji Nr 8 Dyrektora Generalnego służby Zagranicznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 2, poz. 24) postanawia się, co następuje:
§  1.
W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hong Kongu ustala się następujący rozkład czasu pracy:
1)
wszystkich pracowników obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy oraz ośmiogodzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 9.00 do 17.00,
2)
dniami wolnymi od pracy są sobota i niedziela.
§  2.
Członkowie służby zagranicznej świadczą pracę poza normalnymi godzinami pracy, jeśli jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania placówk1).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej podania do wiadomości pracownikom konsulatu w sposób zwyczajowo przyjęty.
______

1) Norma ta wynika z przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703): "Jeżeli wymagają tego potrzeby służby zagranicznej, członek służby zagranicznej wykonuje pracę poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w niedziele i święta, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia i prawa do czasu wolnego w zamian za czas przepracowany."