Zmiana regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDOŚ.2022.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 25 października 2022 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W regulaminie organizacyjnym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stanowiącym załącznik do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ z 2019 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 9 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) gatunków obcych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718);"

2)
§ 9 pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) dotyczących przedsięwzięć i zdarzeń w zakresie gospodarowania odpadami oraz oddziaływania hałasu należących do właściwości Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250 i 1726) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.);

3)
w § 11 po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) wykonywanie zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718), z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 9 pkt 1 lit. h."

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.