Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2024.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2024/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 marca 2024 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok zwiększa się pozycję B - "Koszty realizacji zadań" o 2 237 597 tys. zł, z tego pozycję B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" o 2 237 597 tys. zł.
§  2. 
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2024

grafika

Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 2 237 597 tys. zł niezbędnych na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w 2023 r. ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w limitowanych i nielimitowanych zakresach świadczeń.

Źródłem finansowania skutków, o których mowa wyżej, jest fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 146).

Jest to działanie podjęte w ramach realizacji zadania - finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.