Dzienniki resortowe

NFZ.2020.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2020/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm. 1 ), zarządza się, co następuje:
§  1.  W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 1 416 322 tys. zł.
§  2.  Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2020 r., zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ww. ustawy, poprzez zwiększenie planowanych na 2020 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 1 416 322 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
- skutków zniesienia z dniem 1 marca 2020 r. limitów na pierwszorazowe porady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie świadczeń: endokrynologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz endokrynologii dla dzieci, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci oraz porad ze wskazań nagłych (AON) i świadczeń zabiegowych w zakresie świadczeń ortopedii i traumatologii narządu ruchu - w kwocie 320 000 tys. zł,
- skutków planowanego zwiększenia od dnia 1 stycznia 2020 r. ceny punktu w ryczałcie PSZ o 5 gr., do poziomu 1,05 zł, tj. o 5% - w kwocie 1 096 322 tys. zł (przy jednoczesnym zmniejszeniu dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego i drugiego stopnia PSZ o 1 punkt procentowy współczynnika korygującego, o którym mowa w § 7 ust. 6 i 7 zarządzenia nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm.).

Podziału pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej dokonano zgodnie z algorytmem podziału środków na rok 2020, wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495).

ZAŁĄCZNIK 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473