Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.123

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123/2019/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i poz. 1726), w związku z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371 i z 2018 r. poz. 2383) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. zwiększa się pozycję B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 855 250 tys. zł.
§  2. 
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Mając na uwadze realizację przez Narodowy Fundusz Zdrowia zadań określonych w art. 97 ust. 3 i art. 102 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz w związku z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371, z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia pismami z dnia 31 lipca 2019 r.:
-
znak: DEF.311.62.2019 2019.52153.DAJ,
-
znak: DEF.311.62.2019 2019.52157.DAJ,

wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ w wysokości 900 000 tys. zł ze środków, o których mowa w art. 29a ust. 1 ww. ustawy.

Zgody, o których mowa wyżej, zostały wyrażone przez Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 2 sierpnia 2019 r. (znak: SZF.074.170.2019.MM) oraz Ministra Finansów w piśmie z dnia 16 sierpnia 2019 r. (znak: FS1.4541.34.2019 (2)).

W wyniku uzyskania wniosków z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli pn. "Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej" dotyczących zapewnienia finansowania działalności szpitali w sposób adekwatny do tempa wzrostu kosztów leczenia, z przyczyn od nich niezależnych, umożliwiających bilansowanie się działalności szpitali oraz mając na uwadze zidentyfikowane potrzeby w zakresie zwiększenia w 2019 r. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zwrócił się do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów pismami z dnia 9 września 2019 r.:

-
znak: DEF.311.62.2019 2019.63732.DAJ,
-
znak: DEF.311.62.2019 2019.63741.DAJ,

z prośbą o zaakceptowanie zmiany przeznaczenia środków, o których mowa w art. 29a ust. 1 ww. ustawy poprzez przeznaczenie ich na:

1.
zabezpieczenie finansowania projektowanej zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach ryczałtu system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w kwocie 370 000 tys. zł,
2.
kontynuację w 2019 r. procesów zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz zwiększenia wyceny świadczeń ambulatoryjnych, w tym uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń udzielonych ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r. - w kwocie 261 250 tys. zł,
3.
kontynuację w II półroczu 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 60 000 tys. zł,
4.
zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rehabilitacji leczniczej dedykowany osobom po przebytych ciężkich urazach oraz po operacjach endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 20 000 tys. zł,
5.
uzupełnienie środków na finansowanie w 2019 r. stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), w związku z procedowaną aktualizacją taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - w kwocie 20 000 tys. zł,
6.
uzupełnienie środków na realizację w 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852, z późn. zm.) - w kwocie 80 000 tys. zł,
7.
uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej w związku z zarządzeniem nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - w kwocie 44 000 tys. zł,
8.
zabezpieczenie środków na rozpoczęcie w 2019 r. wprowadzenia w podstawowej opiece zdrowotnej zadaniowego systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej - w kwocie 12 000 tys. zł,
9.
zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które będą udzielane w ramach projektowanego programu pilotażowego szczepienia przeciwko grypie osób w wieku powyżej 55 lat - w kwocie 20 000 tys. zł,
10.
zabezpieczenie środków na sfinansowanie dostępu do kompleksowych i wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka - w kwocie 12 750 tys. zł.

Zgoda przez Ministra Zdrowia została wyrażona w piśmie z dnia 10 września 2019 r. (znak: SZF.311.4.2019), natomiast przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 września 2019 r. (znak: FSI.4541.34.2019 (3)).

Niniejszym zarządzeniem Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. poprzez zwiększenie planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 855 250 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na:

1.
zabezpieczenie finansowania projektowanej zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach ryczałtu system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w kwocie 370 000 tys. zł,
2.
kontynuację w 2019 r. procesów zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz zwiększenia wyceny świadczeń ambulatoryjnych, w tym uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń udzielonych ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r. - w kwocie 261 250 tys. zł,
3.
kontynuację w II półroczu 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 60 000 tys. zł,
4.
zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rehabilitacji leczniczej dedykowany osobom po przebytych ciężkich urazach oraz po operacjach endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego - w kwocie 20 000 tys. zł,
5.
uzupełnienie środków na finansowanie w 2019 r. stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), w związku z procedowaną aktualizacją taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - w kwocie 20 000 tys. zł,
6.
uzupełnienie środków na realizację w 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852, z późn. zm.) - w kwocie 80 000 tys. zł,
7.
uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej w związku z zarządzeniem nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - w kwocie 44 000 tys. zł.

W wyniku proponowanej zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. dokonane zostanie zwiększenie:

-
pozycji B2.1 - podstawowa opieka zdrowotna o kwotę 44 000 tys. zł tj. o 0,36%,
-
pozycji B2.2 - ambulatoryjna opieka specjalistyczna o kwotę 261 250 tys. zł tj. o 5,11%,
-
pozycji B2.3 - leczenie szpitalne o kwotę 430 000 tys. zł tj. o 0,93%,
-
pozycji B2.5 - rehabilitacja lecznicza o kwotę 20 000 tys. zł, tj. o 0,69%,
-
pozycji B2.6 - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej o kwotę 20 000 tys. zł tj. o 1,07%,
-
pozycji B2.21 - koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o kwotę 80 000 tys. zł, tj. o 16,06 % w planach finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Podziału między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ środków przeznaczonych na świadczenia: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego oraz pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, dokonano zgodnie z algorytmem podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2019.

Podziału między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ środków przeznaczonych na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej w związku z zarządzeniem nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dokonano z uwzględnieniem kwot środków przekazanych w poszczególnych OW NFZ na realizację w POZ postanowień rozporządzenia MZ w sprawie OWU w okresie I-VII.2019 r.

Podziału między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ środków przeznaczonych na realizację w 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852, z późn. zm.) dokonano z uwzględnieniem wartości umów w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) zawartych na 2019 r. w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ.

Zmiana planu finansowego Funduszu na 2019 r. związana ze zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w pozostałej kwocie 44 750 tys. zł zostanie dokonana odrębnym zarządzeniem Prezesa NFZ.

ZAŁĄCZNIK