Dzienniki resortowe

NFZ.2013.46

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2013/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok zwiększa się pozycję B2 "koszty świadczeń zdrowotnych" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 256.134 tys. zł.
§  2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie