Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.20.43

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2010/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 13 sierpnia 2010 r., z późniejszymi zmianami, zwiększa się pozycję B2 "koszty świadczeń zdrowotnych" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 24.085 tys. zł.
§  2.
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

ZAŁĄCZNIK 

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie