Zmiana nazwy uczelni niepaństwowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1994.2.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 marca 1994 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 18 stycznia 1994 r.
w sprawie zmiany nazwy uczelni niepaństwowej.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) Minister Edukacji Narodowej zarządził na wniosek i za zgodą założyciela Wyższej Szkoły Służby Społecznej w Suwałkach dokonanie z dniem 18 stycznia 1994 r. zmiany nazwy uczelni, która przyjęła brzmienie:
WYŻSZA SZKOŁA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ imienia Księdza Franciszka Blachnickiego w Suwałkach.