Dz.Urz.MEN.2018.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego imienia Mikołaja Kopernika przy Konsulacie RP w Montrealu

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zmienia się nazwę Szkolnego Punktu Konsultacyjnego imienia Mikołaja Kopernika przy Konsulacie RP w Montrealu na "Szkolny Punkt Konsultacyjny imienia Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).