Dz.Urz.MKiDN.2018.65

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152, 1105 i 1608) zarządza się, co następuje:
§  1.  Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, utworzona zarządzeniem Nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 września 2007 r. w sprawie utworzenia Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 59 oraz z 2016 r. poz. 70) otrzymuje nazwę "Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).