Zmiana nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych. - OpenLEX

Zmiana nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych utworzony jako państwowa instytucja kultury zarządzeniem Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1991 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 2, poz. 8, z 1994 r. Nr 5, poz. 22, z 1995 r. Nr 8, poz. 36, z 1997 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 4, poz. 16, z 1998 r. Nr 9 poz. 30 i Nr 10, poz. 31, z 2001 r. Nr 18, poz. 59 oraz z 2005 r. Nr 5, poz. 53), otrzymuje nazwę "Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów".
§  2.
Przedmiotem działania Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest:
1)
gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych;
2)
wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów;
3)
kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego;
4)
prowadzenie badań naukowych.
§  3.
Statut stanowiący załącznik do zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 roku.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1.
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zwany dalej "Instytutem" jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą";
2)
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871);
3)
zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych;
4)
niniejszego Statutu.
§  2.
1.
Organizatorem Instytutu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2.
Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
3.
Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
4.
Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Rozdział  II

Cel i zakres działania

§  3.
1.
Celem działania Instytutu jest:
1)
gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych;
2)
wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów;
3)
kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego;
4)
prowadzenie badań naukowych.
2.
Instytut realizuje swoje cele współpracując z:
1)
muzeami;
2)
uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, w tym w szczególności z prowadzącymi studnia w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków;
3)
organami ścigania i sprawiedliwości, Służbą Celną, Strażą Graniczną;
4)
instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych zakresach działania w kraju i za granicą oraz z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.
§  4.
Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1)
przygotowywanie dokumentów programowych w zakresie muzealnictwa, w tym także dotyczących koncepcji zmian legislacyjnych;
2)
działanie na rzecz rozwoju muzeów i efektywnego wykorzystania ich potencjału;
3)
gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie danych o muzeach w Polsce bez względu na charakter ich organizatorów;
4)
monitorowanie zmian prawa w zakresie swojej działalności i przygotowywanie opinii o wpływach zmian w kontekście działalności muzeów i ochrony zbiorów;
5)
inicjowanie, organizacja i prowadzenie ogólnokrajowych programów własnych i współrealizowanych z innymi podmiotami, z zakresu muzealnictwa, w tym również powierzonych do realizacji przez Ministra;
6)
wspomaganie procesu digitalizacji w muzeach;
7)
prowadzenie konkursów Ministra w zakresie muzealnictwa;
8)
prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej na rzecz muzeów;
9)
prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej we wszystkich zakresach działalności muzeów, w tym także w zakresie zagadnień obejmujących wszelkie aspekty ochrony zbiorów;
10)
wspieranie działalności edukacyjnej muzeów, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie edukacji prowadzonej przez muzea;
11)
prowadzenie działalności wydawniczej w postaci publikacji tradycyjnych, multimedialnych i internetowych w zakresie swojej działalności oraz upowszechnianie wyników badań i studiów wynikających ze statutowej działalności;
12)
wspomaganie badań proweniencyjnych;
13)
opracowywanie dla Ministra okresowych raportów o stanie muzeów i ochrony zbiorów publicznych w Polsce;
14)
udzielanie konsultacji i wydawanie opinii dotyczących ochrony zabytków, muzeów i bibliotek, których zbiory w całości lub części tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny;
15)
prowadzenie dokumentacji obejmującej dane o:
a)
stanie zabezpieczenia zbiorów publicznych,
b)
pożarach i przestępstwach dotyczących zbiorów publicznych oraz ich przyczynach,
c)
zasadach, metodach, technikach i środkach technicznych stosowanych do zabezpieczenia zbiorów,
d)
projektantach, producentach i instalatorach systemów zabezpieczających;
16)
prowadzenie "Krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem";
17)
opracowywanie taktyczno-kryminalistycznych zasad ochrony muzeów, zabytków oraz bibliotek, których zbiory tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny, przed przestępczością;
18)
popularyzowanie historycznych, artystycznych i naukowych wartości muzealiów i zabytków, w szczególności zaginionych bądź skradzionych;
19)
udział w pracach międzynarodowych organizacji, których statutowa działalność odpowiada kierunkom działania Instytutu.

Rozdział  III

Organizacja i kierownictwo Instytutu

§  5.
Organami Instytutu są: Dyrektor Instytutu zwany dalej "Dyrektorem" oraz Rada Programowa.
§  6.
1.
Dyrektor odpowiada za strategię działania Instytutu, zarządza Instytutem oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2.
Do zakresu obowiązków Dyrektora należy realizacja celów i zadań statutowych, w szczególności:
1)
odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu oraz nadzór nad powierzonym majątkiem;
2)
odpowiedzialność za racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
3)
przygotowywanie programów działania i planów finansowych Instytutu;
4)
nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Instytutu;
5)
sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok;
6)
wydawanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.
3.
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.
4.
Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy zastępcy dyrektora Instytutu.
5.
Zastępcę dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister na wniosek Dyrektora.
6.
Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy oraz tryb pracy Instytutu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
§  7.
1.
Rada Programowa, zwana dalej "Radą", jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie działalności statutowej instytutu.
2.
W skład Rady wchodzą osoby powoływane przez Ministra na wniosek Dyrektora na okres 3 lat.
3.
Liczba członków Rady nie może przekroczyć 15 osób.
4.
Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:
1)
rezygnacji z członkostwa;
2)
śmierci;
3)
prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia;
4)
odwołania przez Ministra na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady.
5.
Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany przez członków Rady.
6.
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady przynajmniej dwa razy w roku.
7.
Rada może odbywać posiedzenia w obecności przynajmniej połowy liczby jej członków.
8.
Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią i uzgodniony z Dyrektorem regulamin.
9.
Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Instytut.
§  8.
1.
Dyrektor może powoływać pełnomocnika albo kolegia doradcze (rady, komisje, zespoły) o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania (zespoły zadaniowe).
2.
Powołując pełnomocnika albo kolegium Dyrektor określa przedmiot działania, a w przypadku kolegium liczbę członków.
3.
W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Instytutu lub spoza ich grona.
4.
Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
5.
Kolegium przewodniczy Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik Instytutu.
6.
Obsługę kancelaryjno-biurową pełnomocnika albo kolegium zapewnia Instytut.

Rozdział  IV

Gospodarka finansowa

§  9.
Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
§  10.
1.
Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń woli, w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest dyrektor i główny księgowy działający łącznie.
2.
Dyrektor może upoważnić określone osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytutu, określając każdorazowo zakres pełnomocnictwa.
§  11.
Działalność Instytutu jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są: dotacje z budżetu państwa, środki pozyskane od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.
§  12.
1.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań statutowych, według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Instytutu, określonego w § 6.
2.
Dochód z działalności gospodarczej Instytutu może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.
§  13.
Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział  V

Przepisy końcowe

§  14.
1.
Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.