Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2015.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2015 r.

DECYZJA Nr 149
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
o zmianie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 143 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającej decyzję w sprawie powołania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 51) przypis nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2013 r. poz. 91 oraz z 2014 r. poz. 40, 62 i 68.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.