Zmiana decyzji w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2023.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2023 r.

DECYZJA Nr 202
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 4 października 2023 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973), w związku z art. 75 b ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 607) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 82 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe (Dz. Urz. KGSG poz. 52 oraz z 2023 r. poz. 51) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

grafika