Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 9 lit. d i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89 i 143, z 2017 r. poz. 101 i 194 oraz z 2018 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 3 i 4, § 9 ust. 1 i § 18 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy w zakresie spraw socjalnych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa właściwa w zakresie spraw socjalnych";
2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Limit zatrudnienia bazowego

Lp.WyszczególnienieZatrudnienie bazowe
123
1Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz Zdzikot3 449
2Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech Skurkiewicz1 974
3Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marek Łapiński973
4Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w tym z przeznaczeniem dla:38 018
4aDowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym z przeznaczeniem na:10 556
4aaDowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi10135
4abDowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi421
4bDowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi369
4cSzefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi22 769
4dDowódcy Garnizonu Warszawa z podległymi jednostkami organizacyjnymi2 133
4ePozostałych jednostek organizacyjnych2 191
5Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej560
6Dyrektor Departamentu Kontroli30
7Biskup Polowy Wojska Polskiego52
8Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego12
9Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego6
10Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego342
11Szef Służby Wywiadu Wojskowego166
12Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej102
13Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej585
14Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie20
15Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu14
16Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie19
17Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie12
18Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie11
19Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu12
20Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie13
21Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu12
22Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni12
OGÓŁEM46 394