Zmiana decyzji w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2021.275

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2021 r.

DECYZJA Nr 192/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 25 w ust. 13 uchyla się pkt 1;
2)
załącznik Nr 25 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

SYSTEMOWE PRZYPORZĄDKOWANIE ZADAŃ OBSZAR INWESTYCJI BUDOWLANYCH

KATEGORIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURYSZEF WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI SZTABU GENERALNEGO WP
RODZAJrozpoznaniarażeniaprzetrwania i ochrony wojsklogistykiwsparcia dowodzeniaszkolenia
infrastruktura dla BSPX
systemy ochrony fizycznej, technicznego zabezpieczenia, ppoż., kontroli dostępuX
ogrodzeniaX
wartownieX
biuro przepustekX
strażnice ppoż.X
zbiorniki ppoż.X
obwodnice oświetlenioweX
budynki szpitalneX
budynki sanatoryjneX
izby chorych/ambulatoriaX
kasynaX
kuchnie/stołówkiX
PŻKX
pralnieX
łaźnieX
kotłownieX
hydrofornieX
stacje uzdatniania wodyX
wieże ciśnieńX
oczyszczalnie ściekówX
przepompownie wodyX
przepompownie ściekówX
przepompownie MPSX
stacje trafo i rozdzielnieX
wymiennikownieX
parkowe stacje obsługiX
stacje kontroli pojazdówX
hale remontoweX
warsztaty ogólnego przeznaczeniaX
akumulatorownieX
stacje, składy i bazy paliwX
myjnieX
magazyny materiałowo-techniczneX
składy broni, amunicji i mat. wybuchowychX
magazyny MPSX
zbiorniki MPSX
studnie (ujęcia wody)X
infrastruktura CSLog. (z wyjątkiem hali sportowej i trenażera)X
sieci teleinformatyczneX
obiekty WSyD i zapasowe stanowiska kierowania obroną państwaX
infrastruktura węzłów łącznościX
hale sportoweX
strzelniceX
trenażeryX
symulatoryX
basenyX
siłownieX
sale konferencyjne i szkolenioweX
kompleksy wychowania fizycznegoX
PCO i PĆTX
rzutnie granatówX
WZÓR

SYSTEMOWE PRZYPORZĄDKOWANIE ZADAŃ OBSZAR INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Przyporządkowanie zależne od przeznaczenia jednostki wojskowej
KATEGORIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURYSZEF WŁAŚCIWEJ KOMÓRKI SZTABU GENERALNEGO WP
RODZAJrozpoznaniarażeniaprzetrwania i ochrony wojsklogistykiwsparcia dowodzeniaszkolenia
sieci centralnego ogrzewania
sieci wodociągowe
sieci kanalizacyjne
sieci gazowe
sieci elektryczne
sieci odwodnieniowe lotnisk
budynki koszarowe
budynki biurowo - sztabowe
budynki wielofunkcyjne
kancelarie tajne i krypto
pododdziałowe magazyny broni, amunicji
magazyny specjalistyczne
warsztaty specjalistyczne
parki sprzętu technicznego
garaże
wiaty
hangary
SPIER/ZPIER
domki pilota, eskadrowe
porty lotnicze
drogi kołowania i startowe, płaszczyzny postoju samolotów i prób silników, nawierzchnie lotniskowe
oznakowanie lotnisk
systemy oświetlenia i naprowadzania
lądowiska
spadochroniarnie
nabrzeża i falochrony
pozycje bojowe i stanowiska pod sprzęt
obiekty specjalne (schrony)
kontenerowe stacje paliw, materiałów wybuchowych
drogi, parkingi, place i chodniki