Zmiana decyzji w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie... - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 lutego 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 10 oraz pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 1 pkt 8 lit. a-d oraz pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prawa własności intelektualnej - autorskie prawa majątkowe uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) oraz prawa własności przemysłowej dotyczące wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego uregulowane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501 i 2309), zwanej dalej "ustawą prawo własności przemysłowej";";

2)
w § 3:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, zwany dalej "Dyrektorem NCBC", w zakresie pozyskiwania i zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;";

b)
w pkt 5 uchyla się lit. b;
3)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, Szef I3TO może zwracać się bezpośrednio do NCBR.";

4)
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Dyrektor NCBC zapewnia bieżące wsparcie, modernizację i modyfikację systemu informatycznego wspierającego zarządzanie prawami własności intelektualnej w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.";

5)
w § 9 w ust. 1 wyrazy "art. 32 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, 1556 i 2201)" zastępuje się wyrazami "art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020)";
6)
użyte w § 9 ust. 2 pkt 4, § 17 pkt 3, § 19 pkt 4, § 20 pkt 4, § 21 pkt 4 oraz § 22 ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy "Dyrektor NCK" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor NCBC";
7)
w § 12:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "z wyłączeniem NCK" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem § 3 pkt 2-4",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przekazują Szefowi I3TO:

a) informacje dotyczące realizacji projektu, w szczególności o dacie jego rozpoczęcia i zakończenia,

b) informacje o dokonaniu przez wykonawcę projektu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego,

c) Protokół Zespołu nadzorującego z końcowej oceny merytorycznej realizacji projektu;",

b)
uchyla się ust. 2;
8)
po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. W przypadku, gdy autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji projektów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, innych niż te, o których mowa w § 3 pkt 2-4, przysługują Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej, Szef I3TO sporządza umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych z wykonawcy projektu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 1, opracowuje się "Protokół przekazania/przyjęcia praw własności intelektualnej i przedmiotów praw własności intelektualnej powstałych w ramach realizacji projektu". Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie planu zagospodarowania wyników badań naukowych lub wyników prac potwierdza w "Protokole przekazania/przyjęcia praw własności intelektualnej i przedmiotów praw własności intelektualnej powstałych w ramach realizacji projektu" zgodność przekazywanych przedmiotów praw własności intelektualnej z "Wykazem praw własności intelektualnej i przedmiotów praw własności intelektualnej powstałych w wyniku realizacji projektu".

3. Szef I3TO przedstawia umowę, o której mowa w ust. 1, do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwego do spraw modernizacji technicznej lub osobie upoważnionej przez Ministra Obrony Narodowej.";

9)
w § 14:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "badań naukowych lub prac rozwojowych" zastępuje się wyrazem "projektów",
b)
w pkt 2 w lit. a wyrazy "art. 32 ust. 3a" zastępuje się wyrazami "art. 32 ust. 4",
c)
uchyla się pkt 3;
10)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, w sprawach związanych z dokonywaniem zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się za pośrednictwem rzecznika patentowego zatrudnionego w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych posiadającego stosowne pełnomocnictwo Ministra Obrony Narodowej. W zakresie czynności objętych pełnomocnictwem nadzór nad rzecznikiem patentowym sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. Szef I3TO inicjuje działanie rzecznika patentowego w celu dokonania zgłoszenia do ochrony do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, w przypadku gdy:

1) w wyniku realizacji projektu dokonano wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego;

2) w umowie na wykonanie projektu określono, że prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej oraz

3) umowa podlegała uzgodnieniu zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c.";

11)
w § 16 uchyla się ust. 2;
12)
po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. Pozyskane prawa własności intelektualnej przyjmuje się na ewidencję zgodnie z planem zagospodarowania wyników badań naukowych lub wyników prac. W przypadku braku planu zagospodarowania pozyskane prawa własności intelektualnej przyjmuje na ewidencję jednostka gospodarcza właściwa dla komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej pozyskaniem praw.";

13)
§ 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. Szef I3TO, stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy lata, dokonuje w kancelarii tajnej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przeglądu zgłoszeń tajnych wynalazków, wzorów użytkowych oraz topografii układów scalonych i wskazuje, które wynalazki, wzory użytkowe lub topografie układów scalonych mogą zostać uznane za jawne oraz przedstawia postanowienie w tej sprawie do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej.".

§  2. 
Jednostki organizacyjne, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w § 3 pkt 2-4 decyzji zmienianej, które podjęły, przed wejściem w życie niniejszej decyzji, działania mające na celu zgłoszenie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej do ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, których właścicielem jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej:
1)
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decyzji informują Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych o podjętych działaniach i zaistniałych zdarzeniach związanych z postępowaniem przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazują Szefowi Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych kompletną dokumentację związaną z postępowaniem przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
procedują przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenie do ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej;
3)
niezwłocznie informują Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych o podejmowanych działaniach i zaistniałych zdarzeniach związanych z postępowaniem przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazują Szefowi Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych nowe dokumenty związane z postępowaniem przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
niezwłocznie przekazują Szefowi Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych dokument potwierdzający udzielnie ochrony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. 
W sprawach wszczętych, na podstawie § 15 decyzji zmienianej, przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, stosuje się § 15 decyzji, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.