Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 64/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 297/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 246, z 2015 r. poz. 194, z 2017 r. poz. 142 oraz z 2018 r. poz. 197), wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 2:
a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) załączniku Nr 1 dla Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz podległych im jednostek organizacyjnych;",

b) w ppkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) osób funkcyjnych wymienionych w Lp. 2 załącznika Nr 2, ";

2) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"4. Właściwe komórki wewnętrzne Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej:";

3) uchyla się pkt 4a;
4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej:

1) przesyłają do właściwej komórki wewnętrznej, o której mowa w pkt 4:

a) zapotrzebowania na prasę krajową i zagraniczną, zgodnie

z obowiązującymi normami należności, w tym prasę, o której mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. b,

b) informacje, o których mowa w pkt 4 ppkt 2;

2) niezwłocznie informują Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej o nieotrzymaniu kolejnych numerów zapotrzebowanych tytułów prasowych stosownie do częstotliwości ich ukazywania się;

3) przekazują uzgodnienie zakupu prasy, o której mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. b, do dysponenta środków budżetowych, na którego zaopatrzeniu pozostaje jednostka organizacyjna.";

5) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Zapotrzebowania na prasę krajową i zagraniczną dla osób o których mowa w pkt 2, lub nowo utworzonych komórek i jednostek organizacyjnych należy przesyłać do Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w terminie 30 dni od dnia objęcia stanowiska lub 90 dni od dnia rozpoczęcia funkcjonowania komórki lub jednostki organizacyjnej.";

6) załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NORMY NALEŻNOŚCI PRASY

dla Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i jednostek im podległych

(Liczby w tabeli oznaczają ilości egzemplarzy, przy czym 1 tytuł oznacza 1 egzemplarz)
Lp.GRUPA PRASYPrasa krajowaPrasa zagraniczna
Dziennik ze specjalistycznymi wkładkami (prawo, finanse itp.)Prasa lokalna i dzienniki o zasięgu ogólnopolskimw wersji elektronicznej*Czasopisma specjalistyczne wykorzystywane w psychoprofilaktyce i działalności kulturalno-oświatowejCzasopisma niezbędne do wspomagania działalności służbowej osób funkcyjnych lub jednostek stosownie do wykonywanych zadań
STRUKTURA
1.Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Dowódca Garnizonu Warszawa Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

12-43
2.Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych8442525
3.Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych322925
4.Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Dowództwo Garnizonu Warszawa Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej32285
5.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych422105
6.Jednostki organizacyjne niebędące dysponentami środków budżetowych-1-23
7.Struktury prasowe-2--1
8.Orkiestra wojskowa---1-
9.Dysponenci środków budżetowych III stopnia11-51
10.Polskie kontyngenty wojskowe--do 7, w tym do 4 tygodników - 1 egz. dowolnego tytułu na 10 żołnierzy oraz do 3 tytułów, ukazujących się nie częściej niż 1 raz w miesiącu - 1 egz. dowolnego tytułu na 7 żołnierzy-

* prasa lokalna i dzienniki o zasięgu ogólnopolskim w wersji elektronicznej; zapotrzebowanie prasy lokalnej i dzienników o zasięgu ogólnopolskim w wersji papierowej wymaga uzasadnienia

UWAGA: w przypadku istnienia na rynku wydawniczym tytułów prasowych w wersji drukowanej i elektronicznej, udostępnianej kolporterom, należy w zapotrzebowaniu uwzględnić tylko jedną wersję, biorąc pod uwagę możliwości korzystania z niej i koszt zakupu; tytuły w wersji elektronicznej są wliczane do norm należności.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NORMY NALEŻNOŚCI PRASY

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, osób funkcyjnych oraz komórek i jednostek organizacyjnych

Lp.Osoba funkcyjna/nazwa komórki lub jednostki organizacyjnejLiczba tytułów prasy krajowejLiczba tytułów prasy zagranicznej
1.1. Minister Obrony Narodowej

2. Sekretarz Stanu

3. Szef Sztabu Generalnego WP

4. Podsekretarz Stanu

5. Dyrektor Generalny

6. Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

zgodnie z zapotrzebowaniamizgodnie z zapotrzebowaniami
2.Radca/Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowejdo 3*do 3*
3.Biura wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowejdo 6* stosownie do specyfiki realizowanych zadańdo 6* stosownie do specyfiki realizowanych zadań
4.1. Departament

2. Zarząd Sztabu Generalnego WP

do 4* prasa specjalistyczna stosownie do specyfiki realizowanych zadańdo 6* stosownie do specyfiki realizowanych zadań
5.1. Gabinet Polityczny Ministra Obrony Narodowej

2. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

3. Centralna Biblioteka Wojskowa

zgodnie z zapotrzebowaniamizgodnie z zapotrzebowaniami
6.1. Inspektorat

2. Zespół Prasowy Szefa Sztabu Generalnego WP

3. Biblioteki w etacie komórek i jednostek organizacyjnych, ujętych w normach należności w niniejszym załączniku****

4. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

do 15* stosownie do specyfiki realizowanych zadańdo 5* stosownie do specyfiki realizowanych zadań
7.1. Służba Wywiadu Wojskowego

2. Służba Kontrwywiadu Wojskowego

do 20* stosownie do specyfiki zadań realizowanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowejdo 10* stosownie do specyfiki zadań realizowanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej
8.Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, niebędące na własnym rozrachunku, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych, o których mowa w załączniku Nr 1do 3* stosownie do specyfiki realizowanych zadań**do 3* stosownie do specyfiki realizowanych zadań
9.Pracownia psychologicznado 2* czasopisma wykorzystywane w psychoprofilaktycedo 1* stosownie do specyfiki realizowanych zadań
10.Ataszaty obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiejdo 3 tytułów*, w tym nie więcej niż 1 dziennik***-
11.Polskie przedstawicielstwa wojskowe za granicądo 3 tytułów*, ukazujących się nie częściej niż 1 raz w tygodniu***-
* Jeden tytuł oznacza jeden egzemplarz.

** Jednostki organizacyjne zapotrzebowują prasę lokalną i dzienniki o zasięgu ogólnopolskim w wersji elektronicznej; zapotrzebowanie prasy lokalnej i dzienników o zasięgu ogólnopolskim w wersji papierowej wymaga uzasadnienia.

*** Jednostki organizacyjne stacjonujące poza granicami kraju zapotrzebowują prasę krajową w wersji elektronicznej; zapotrzebowanie prasy w wersji papierowej wymaga uzasadnienia.

**** Jednostki i komórki organizacyjne, które w etacie mają bibliotekę korzystają tylko z normy należności dla biblioteki.

Uwaga: w przypadku istnienia na rynku wydawniczym tytułów prasowych w wersji drukowanej i elektronicznej, udostępnianej kolporterom, należy w zapotrzebowaniu uwzględnić tylko jedną wersję, biorąc pod uwagę możliwości korzystania z niej i koszt zakupu; tytuły w wersji elektronicznej są wliczane w normy należności.