Dz.Urz.MON.2018.197

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 172/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 297/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 246, z 2015 r. poz. 194 oraz z 2017 r. poz. 142) załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NORMY NALEŻNOŚCI PRASY

dla Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i jednostek im podległych

(Liczby w tabeli oznaczają ilości egzemplarzy, przy czym 1 tytuł oznacza 1 egzemplarz)
Lp.GRUPA PRASY

STRUKTURA

Prasa krajowaPrasa zagraniczna
Dziennik ze specjalistycznymi wkładkami (prawo, finanse itp.)Prasa lokalna i dzienniki o zasięgu ogólnopolskim w wersji elektronicznej*Czasopisma specjalistyczne wykorzystywane w psychoprofilaktyce i działalności kulturalno-oświatowejCzasopisma niezbędne do wspomagania działalności służbowej osób funkcyjnych lub jednostek stosownie do wykonywanych zadań
1.Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

zgodnie z zapotrzebowaniami
2.Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Dowódca Garnizonu Warszawa,

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

12-33
3.Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych8442525
4.Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych322925
5.Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Dowództwo Garnizonu Warszawa, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej32285
6.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych422105
7.Jednostki organizacyjne niebędące dysponentami środków budżetowych-1123
8.Struktury prasowe-2--1
9.Orkiestra wojskowa---1-
10.Dysponenci środków budżetowych III stopnia11151
11.Polskie kontyngenty wojskowe--do 7, w tym do 4 tygodników - 1 egz. dowolnego tytułu na 10 żołnierzy oraz do 3 tytułów, ukazujących się nie częściej niż 1 raz w miesiącu - 1 egz. dowolnego tytułu na 7 żołnierzy-

* zapotrzebowanie prasy lokalnej i dzienników o zasięgu ogólnopolskim w wersji papierowej wymaga uzasadnienia

UWAGA: w przypadku istnienia na rynku wydawniczym tytułów prasowych w wersji drukowanej i elektronicznej, udostępnianej kolporterom, należy w zapotrzebowaniu uwzględnić tylko jedną wersję, biorąc pod uwagę możliwości korzystania z niej i koszt zakupu; tytuły w wersji elektronicznej są wliczane do norm należności.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NORMY NALEŻNOŚCI PRASY

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, osób funkcyjnych oraz komórek i jednostek organizacyjnych

Lp.Osoba funkcyjna/nazwa komórki lub jednostki organizacyjnejLiczba tytułów prasy krajowejLiczba tytułów prasy zagranicznej
1.1. Minister Obrony Narodowej

2. Sekretarz Stanu

3. Podsekretarz Stanu

4. Szef Sztabu Generalnego WP

5. Dyrektor Generalny

zgodnie

z zapotrzebowaniami

zgodnie

z zapotrzebowaniami

2.1. Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej

2. Radca/Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej

do 3*do 3*
3.Biura wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowejdo 6*

stosownie do specyfiki realizowanych zadań

do 6*

stosownie do specyfiki realizowanych zadań

4.1. Departament

2. Zarząd Sztabu Generalnego WP

do 4*

prasa specjalistyczna stosownie do specyfiki realizowanych zadań

do 6*

stosownie do specyfiki realizowanych zadań

5.1. Gabinet Polityczny Ministra Obrony Narodowej

2. Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej

3. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

4. Centralna Biblioteka Wojskowa

zgodnie

z zapotrzebowaniami

zgodnie

z zapotrzebowaniami

6.1. Inspektorat

2. Zespół Prasowy Szefa Sztabu Generalnego WP

3. Biblioteki w etacie komórek i jednostek organizacyjnych, ujętych w normach należności w niniejszym załączniku****

4. Narodowe Centrum Kryptologii

do 15*

stosownie do specyfiki realizowanych zadań

do 5*

stosownie do specyfiki realizowanych zadań

7.1. Służba Wywiadu Wojskowego

2. Służba Kontrwywiadu Wojskowego

do 20*

stosownie do specyfiki zadań realizowanych na rzecz

Ministerstwa Obrony Narodowej

do 10*

stosownie do specyfiki zadań realizowanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej

8.Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, niebędące na własnym rozrachunku, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych, o których mowa w załączniku Nr 1do 3*

stosownie do specyfiki realizowanych zadań**

do 3*

stosownie do specyfiki realizowanych zadań

9.Pracownia psychologicznado 2*

czasopisma wykorzystywane w psychoprofilaktyce

do 1*

stosownie do specyfiki realizowanych zadań

10.Ataszaty obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiejdo 3

tytułów*, w tym nie więcej niż 1 dziennik***

-
11.Polskie przedstawicielstwa wojskowe za granicądo 3

tytułów*, ukazujących się nie częściej niż 1 raz w tygodniu***

-
* Jeden tytuł oznacza jeden egzemplarz

** Jednostki organizacyjne zapotrzebowują prasę lokalną i dzienniki o zasięgu ogólnopolskim w wersji elektronicznej; zapotrzebowanie prasy lokalnej i dzienników o zasięgu ogólnopolskim w wersji papierowej wymaga uzasadnienia

*** Jednostki organizacyjne stacjonujące poza granicami kraju zapotrzebowują prasę w wersji elektronicznej; zapotrzebowanie prasy w wersji papierowej wymaga uzasadnienia

**** Jednostki i komórki organizacyjne, które w etacie mają bibliotekę korzystają tylko z normy należności dla biblioteki

Uwaga: w przypadku istnienia na rynku wydawniczym tytułów prasowych w wersji drukowanej i elektronicznej, udostępnianej kolporterom, należy w zapotrzebowaniu uwzględnić tylko jedną wersję, biorąc pod uwagę możliwości korzystania z niej i koszt zakupu; tytuły w wersji elektronicznej są wliczane w normy należności.