Zmiana decyzji w sprawie zakresu czynności Sekretarzy i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 40
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 lipca 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarzy i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarzy i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 22 i 24) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;",

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi;";

2)
w § 5 w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a-10e w brzmieniu:

"10a) podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

10b) kieruje akty prawne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

10c) podpisuje, w zastępstwie Ministra, pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, a także do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz Komitet Społeczny Rady Ministrów;

10d) podpisuje, w zastępstwie Ministra, pisma kierujące dokumenty rządowe do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich oraz stanowiska dotyczące tych dokumentów;

10e) podpisuje, w zastępstwie Ministra, stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, administracja publiczna, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).