Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2019 r.

DECYZJA Nr 138/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 września 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) oraz art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350), w związku z § 1 pkt 1 lit. d i e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 451/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 324, z 2017 r. poz. 117 oraz z 2018 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 4 po ppkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:

"5) zapewnienie pomocy lekarskiej, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia (Dz. U. poz. 1617), uczniom liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej, w zakresie nieobjętym finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.";

2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, stosownie do właściwości, sprawuje nadzór nad realizacją, przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia, zadań zleconych określonych w pkt 3, 4 i 4a.";

3) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji, w tym merytoryczny nadzór nad wykorzystaniem środków budżetowych, jest osoba funkcyjna, której Minister Obrony Narodowej udzielił pełnomocnictwa do zawierania, wypowiadania, rozwiązywania oraz wykonywania innych czynności w sprawach umów dotyczących poszczególnych zadań określonych w pkt 3, 4 i 4a.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2019 r.