Zmiana decyzji w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.72

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 57/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1. 
W "Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem", stanowiącym załącznik do decyzji Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 198, z 2019 r. poz. 5, 47, 153 i 208 oraz z 2020 r. poz. 27 i 58) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I "Jednostki organizacyjne podległe":
a)
Lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6.Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w WarszawieMinister Obrony Narodowej
b)
Lp. 12 otrzymuje brzmienie:
12.Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w WarszawieSekretarz Stanu w MON

p. Sebastian Chwałek za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu Infrastruktury

c)
Lp. 15-18 otrzymują brzmienie:
15.Wojskowa Inspekcja Gospodarki EnergetycznejSekretarz Stanu w MON

p. Sebastian Chwałek za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu Infrastruktury

16.Wojskowy Dozór TechnicznySekretarz Stanu w MON

p. Sebastian Chwałek za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu Infrastruktury

17.Biuro Infrastruktury Specjalnej w WarszawieSekretarz Stanu w MON

p. Sebastian Chwałek za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu Infrastruktury

18.Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w ŁodziSekretarz Stanu w MON

p. Wojciech Skurkiewicz za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu

Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

2)
w części II "Jednostki organizacyjne nadzorowane":
a)
Lp. 1-6 otrzymują brzmienie:
1.Agencja Mienia Wojskowego w WarszawieSekretarz Stanu w MON

p. Sebastian Chwałek za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu Infrastruktury

2.Akademia Sztuki Wojennej w WarszawieSekretarz Stanu w MON

p. Wojciech Skurkiewicz za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu

Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

3.Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieSekretarz Stanu w MON

p. Wojciech Skurkiewicz za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu

Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

4.Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w GdyniSekretarz Stanu w MON

p. Wojciech Skurkiewicz za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu

Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

5.Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we WrocławiuSekretarz Stanu w MON

p. Wojciech Skurkiewicz za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu

Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

6.Lotnicza Akademia Wojskowa w DęblinieSekretarz Stanu w MON

p. Wojciech Skurkiewicz za pośrednictwem Dyrektora

Departamentu

Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

b)
Lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9.Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w ZegrzuMinister Obrony Narodowej
c)
Lp. 47 otrzymuje brzmienie:
47.Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w WarszawieSekretarz Stanu w MON

p. Sebastian Chwałek za

pośrednictwem Dyrektora

Departamentu Infrastruktury

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.