Zmiana decyzji w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.208

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2019 r.

DECYZJA Nr 168/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 października 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 198 oraz z 2019 r. poz. 5, 47 i 153) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W związku z "Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", który stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 986), wprowadza się "Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem", określony w załączniku do decyzji.";

2)
w załączniku "Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem" w części II "Jednostki organizacyjne nadzorowane" uchyla się Lp. 70.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.