Dz.Urz.MON.2018.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 176/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 96, z późn. zm.) w pkt 4 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na zwiększenie lub przydzielenie limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych dla żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju, z wyłączeniem attaché obrony oraz żołnierzy pełniących służbę w polskich kontyngentach wojskowych;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.