Zmiana decyzji w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2023.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2023 r.

DECYZJA Nr 83
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 24 kwietnia 2023 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm. 1 ) w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 2 ) oraz § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2424 oraz z 2023 r. poz. 375) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 230 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 118, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Limit wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe zwiększa się o kwotę wynikającą z iloczynu liczby funkcjonariuszy i kwoty 26,30 zł.";

2)
załącznik nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Przepis § 1 stosuje się od dnia 1 marca 2023 r.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Stawki kwotowe określone dla danej komórki organizacyjnej

Lp.Komórka organizacyjnaStawki kwotowe
1.Biuro Analityczno-Sytuacyjne KGSG43,00
2.Zarząd Operacyjno-Śledczy KGSG54,61
3.Zarząd Graniczny KGSG43,00
4.Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG43,00
5.Biuro Łączności i Informatyki KGSG42,40
6.Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG43,00
7.Biuro Lotnictwa SG43,00
8.Biuro Finansów KGSG43,00
9.Biuro Prawne KGSG43,00
10.Biuro Kadr i Szkolenia KGSG43,00
11.Biuro Kontroli KGSG60,30
12.Biuro Spraw Międzynarodowych KGSG43,00
13.Biuro Ochrony Informacji KGSG43,00
14.Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej43,00
15.Audyt Wewnętrzny KGSG43,00
16.Zespół Prasowy KGSG43,00
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 261, 289, 347, 547 i 641.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497.