Zmiana decyzji w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2022.47

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2022 r.

DECYZJA Nr 187
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 października 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115 i 1855) w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm. 1 ) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897, z późn. zm. 2 ) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 206 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach szkolenia Straży Granicznej i ośrodkach Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 109, z późn. zm. 3 ) w załączniku nr 2 w tabeli po liczbie porządkowej 10.1. dodaje się liczbę porządkową 10.2. w brzmieniu:

"

10.2.Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach52,96

".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 247 i 815, z 2019 r. poz. 242 i 2026, z 2020 r. poz. 589 i 2409 oraz z 2022 r. poz. 215, 364, 549, 1404 i 1858.
3 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 119, z 2015 r. poz. 62, z 2016 r. poz. 62, z 2017 r. poz. 8, z 2018 r. poz. 21 i 101, z 2020 r. poz. 20 i 69 oraz z 2021 r. poz. 15 i 26.