Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.47

| Akt oczekujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 156
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 31 lipca 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091) w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) oraz § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897, z 2018 r. poz. 247 i 815 oraz z 2019 r. poz. 242) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 230 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 118, z 2015 r. poz. 63 i 83, z 2017 r. poz. 7 oraz z 2018 r. poz. 25) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Stawki kwotowe określone dla danej komórki organizacyjnej

Lp.Komórka organizacyjnaStawki kwotowe
1Biuro Analityczno - Sytuacyjne KGSG42,00
2Zarząd Operacyjno-Śledczy KGSG53,61
3Zarząd Graniczny KGSG42,00
4Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG42,00
5Biuro Łączności i Informatyki KGSG42,00
6Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG42,00
7Biuro Lotnictwa SG42,00
8Biuro Finansów KGSG42,00
9Biuro Prawne KGSG42,00
10Biuro Kadr i Szkolenia KGSG42,00
11Biuro Kontroli KGSG59,30
12Biuro Spraw Międzynarodowych KGSG42,00
13Biuro Ochrony Informacji KGSG42,00
14Biuro Prezydialne KGSG42,00
15Audyt Wewnętrzny KGSG42,00