Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia "Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2021.179

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 2021 r.

DECYZJA Nr 109/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 sierpnia 2021 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia "Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), a także § 21, 22, 34 i 37 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193) oraz art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1351), ustala się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do decyzji Nr 82/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 55, z 2013 r. poz. 369 oraz z 2016 r. poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prawo do posiadania sztandaru przysługuje szkołom wojskowym i jednostkom liniowym, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1351), zwanymi dalej "jednostkami liniowymi".";

2)
pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"15. Prawo do używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje podmiotom wymienionym w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Pod pojęciem "jednostka wojskowa" rozumie się jednostkę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) zwaną dalej "jednostką".";

3)
po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a. Minister Obrony Narodowej na wniosek Dyrektora komórki organizacyjnej MON może wyrazić zgodę na wprowadzenie znaków bez konieczności opiniowania przez Komisję Historyczną do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej.";

4)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Zmiana lub modyfikacja znaków następuje na zasadach i w trybie przewidzianym dla ich wprowadzenia na umotywowany wniosek jednostki wojskowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej.";

5)
w pkt 20:
a)
ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) projekt graficzny (w formacie TIFF, JPG lub PNG - optymalnie 300 DPI);",

b)
ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) projekt regulaminu odznak lub znaku specjalnego;",

c)
w ppkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 9 w brzmieniu:

"9) oświadczenie o posiadanych prawach autorskich, kopie dokumentów licencyjnych lub zezwolenie twórcy utworu pierwotnego na rozporządzanie i korzystanie z tego utworu.";

6)
pkt 20a otrzymuje brzmienie:

"20a. Pierwszy egzemplarz wprowadzonych: odznaki pamiątkowej, okolicznościowej, jubileuszowej, absolwenta oraz oznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret, oznaki specjalnej i znaku specjalnego przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego. W przypadku godeł okrętów i godeł jednostek lotniczych oraz proporców rozpoznawczych dowódców do Muzeum Wojska Polskiego przekazuje się ich wzór graficzny. Zakupu odznak, oznak, proporczyków na beret i znaków specjalnych przekazywanych do Muzeum Wojska Polskiego dokonuje się z wydatków bieżących właściwych wojskowych jednostek budżetowych.";

7)
pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23. Odznaki okolicznościowe, jubileuszowe, pamiątkowe oraz odznaki absolwentów powinny mieścić się w kwadracie o wymiarach 40x40 mm, w prostokącie o wymiarach 35x45, albo w kole o średnicy 45 mm. Powierzchnia odznak nie powinna być mniejsza niż 1000 mm2.";

8)
w pkt 26:
a)
w ppkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w jednostce (instytucji wojskowej, pododdziale) co najmniej dwóch lat,

d) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w jednostce wojskowej przez okres co najmniej 3 lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych,",

b)
po ppkt 1 dodaje się ppkt 1a w brzmieniu:

"1a) dowódca jednostki wojskowej może określić dłuższy okres służby wojskowej lub pracy uprawniający do otrzymania odznaki pamiątkowej;";

9)
pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:

"27. Odznaki pamiątkowe, okolicznościowe i jubileuszowe mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowiska etatowe dowódców (szefów, komendantów, dyrektorów). Zakupu odznak absolwentów dokonuje się z wydatków bieżących właściwych wojskowych jednostek budżetowych.

28. Oznaki rozpoznawcze jednostek wojskowych powinny mieścić się w kwadracie o wymiarach 60x60 mm, w prostokącie o wymiarach 50x80 mm, albo w kole o średnicy 70 mm. Powierzchnia oznaki nie powinna być mniejsza niż 2.500 mm2.";

10)
po rozdziale 8 dodaje się rozdział 9 i 10 w brzmieniu:

"Rozdział 9

Oznaki Specjalne

49. Oznaki specjalne powinny mieścić się w kwadracie o wymiarach 70x70 mm, w prostokącie o wymiarach 60x90 mm, albo w kole o średnicy 80 mm. Powierzchnia oznaki nie powinna być mniejsza niż 3000 mm2.

50. Zakupu oznak specjalnych dokonuje się z wydatków bieżących właściwych wojskowych jednostek budżetowych.

Rozdział 10

Znaki specjalne

51. Znaki specjalne powinny mieścić się w kwadracie o wymiarach 50x50 mm, w prostokącie o wymiarach 40x60 mm, albo w kole o średnicy 55 mm. Powierzchnia znaku nie powinna być mniejsza niż 1.500 mm2.

52. Projekt regulaminu znaku specjalnego powinien zawierać: cel wprowadzenia znaku, jego nazwę i opis, zasady i tryb nadawania oraz ewentualne warunki pozbawiania prawa do znaku.

53. Zakupu znaków specjalnych dokonuje się z wydatków bieżących właściwych wojskowych jednostek budżetowych.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.