Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej na mundur polowy 31. batalionu radiotechnicznego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 372 oraz z 2013 r. poz. 315), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 514/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 31. batalionu radiotechnicznego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2011 r. poz. 11), wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 2 po wyrazie "załącznik" dodaje się wyrazy "Nr 1";
2) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3. Zatwierdza się wzór oznaki na mundur polowy, stanowiący załącznik Nr 2.";

3) dotychczasowy załącznik oznacza się jako załącznik Nr 1 i dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 31. BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO NA MUNDUR POLOWY