Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2018.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 27
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 22 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 274 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Decyzji nr 30 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP poz. 6), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karta Audytu Wewnętrznego w Komendzie wraz ze: standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Kodeksem Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych, zasadami etyki korpusu służby cywilnej oraz Podręcznikiem audytu wewnętrznego w KG PSP, stanowi wytyczne dla funkcjonowania audytu wewnętrznego w Komendzie.",

b)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Audytor wewnętrzny jest niezależny w wykonywaniu zadań i podlega, w tym zakresie, tylko przepisom prawa, normom etyki zawodowej i standardom audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.",

c)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Audytor wewnętrzny postępuje zgodnie z przepisami prawa, standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Kodeksem Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych, zasadami etyki korpusu służby cywilnej, Podręcznikiem audytu wewnętrznego w KG PSP oraz dobrymi praktykami audytu wewnętrznego.",

d)
w § 5:
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podstawowym zadaniem audytu wewnętrznego jest podejmowanie działań w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w badanych obszarach.".

ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny zlecony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.".

e)
§ 6:
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego oraz informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego za rok poprzedni sporządza się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.",

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego za rok poprzedni, dokument przesyłany jest w terminie do 31 stycznia każdego roku do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.".

2)
w załączniku nr 2:
a)
w rozdziale 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Konieczność ustanowienia programu zapewnienia i poprawy jakości wynika bezpośrednio ze standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.",

b)
w rozdziale 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) działa zgodnie z przepisami prawa, standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Kodeksem Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych, zasadami etyki korpusu służby cywilnej, Kartą Audytu Wewnętrznego w Komendzie, Podręcznikiem audytu wewnętrznego w KG PSP oraz dobrymi praktykami audytu wewnętrznego,".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.