Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.145

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2018 r.

DECYZJA Nr 118/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 8 lit. a i b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 248) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33. Po zatwierdzeniu planu wieloletniego, Dyrektor DNiSW przesyła jego odpis do Dyrektora Generalnego, Dyrektora Departamentu Budżetowego oraz Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej, a wyciąg z planu do koordynatorów oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych wskazanych w planie w części ich dotyczącej.";

2) pkt 44 otrzymuje brzmienie:

"44. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o NCBR Minister wskazuje swojego przedstawiciela oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych do Komitetu Sterującego NCBR. Ogłoszenie o możliwości oraz terminie zgłaszania kandydatów środowisk gospodarczych zamieszcza się na stronie internetowej MON. Kandydaci zgłaszają wnioski w tej sprawie do Ministra. Wyboru kandydatów dokonuje komisja powołana w tym celu przez Ministra. W skład komisji wchodzą Dyrektor DNiSW, Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Komisji przewodniczy Sekretarz Stanu w MON właściwy do spraw badań naukowych.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.