Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 73/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej"

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej", stanowiącej załącznik do decyzji Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 338), w § 20 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. W celu podkreślenia i nadania uroczystej rangi wydarzeniom związanym z historią i tradycją jednostki (komórki) organizacyjnej, Minister - na wniosek dowódcy składany drogą służbową - może wyrazić zgodę na okresowe stosowanie w prowadzonej korespondencji wyróżniającego znaku graficznego.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) krótki opis wydarzenia wraz z uzasadnieniem potrzeby stosowania wyróżniającego znaku graficznego i terminem jego stosowania;

2) wzór pisma korespondencyjnego z umieszczonym wyróżniającym znakiem graficznym.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.