Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2018.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 63
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 19 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej"

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) postanawia się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji nr 60 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej "Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej" (Dz. Urz. KGPSP poz. 18), w § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Pracownik, który wykonał czynności związane z ustaleniem wartości zamówienia sporządza notatkę, która powinna zawierać informacje na temat sposobu obliczania wartości zamówienia oraz wskazywać odpowiedni dokument, na podstawie którego ustalono wartość zamówienia np.: planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy. Notatka powinna być podpisana przez osobę ustalającą wartość zamówienia, być opatrzona datą oraz zaakceptowana przez kierownika lub zastępcę kierownika komórki właściwej dla przedmiotu zamówienia. Komórka właściwa dla przedmiotu zamówienia odpowiedzialna jest za posiadanie dokumentów źródłowych, w tym dowodów dotyczących informacji na temat cen pozyskanych od wykonawców.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.