Zmiana decyzji w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 152
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 26 lipca 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie § 6 ust. 2 zarządzenia nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 53, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 18 oraz z 2019 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) udzielanie pomocy Policji w trybie art. 18b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091);";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Działaniami pododdziału kieruje dowódca pododdziału - funkcjonariusz wyznaczony odpowiednio przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, przy pomocy zastępcy - funkcjonariusza wyznaczonego przez dowódcę pododdziału.";

3)
w § 5 w ust. 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej:";

4)
w § 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Projekt decyzji, o której mowa w § 5, przygotowuje Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku potrzeby użycia powiększonego składu pododdziału, poinformowanie kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej o konieczności wyznaczenia podległych im funkcjonariuszy w skład pododdziału oraz przekazania imiennego wykazu tych funkcjonariuszy Dyrektorowi Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej;",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej przekazuje decyzję, niezwłocznie po jej podpisaniu kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, którzy wyznaczyli funkcjonariuszy w skład pododdziału, dowódcy pododdziału, a także komendantowi oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej na rzecz którego pododdział realizuje zadanie.";

5)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Czas sformowania pododdziału i uzyskania gotowości do realizacji wyznaczonego zadania, po wykonaniu czynności, o których mowa w § 7 ust. 4, liczony jest od momentu ogłoszenia zbiórki przez Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej.";

6)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, osobiście lub poprzez służbę dyżurną operacyjną Komendanta Głównego Straży Granicznej, informuje kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej o konieczności wprowadzenia dyżurów domowych dla funkcjonariuszy wyznaczonych w skład pododdziału.

2. Sposób i tryb pełnienia dyżurów domowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej określają przepisy dotyczące rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

3. Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej może zarządzić zbiórkę szkoleniową funkcjonariuszy wyznaczonych w skład pododdziału.";

7)
w § 10 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przekazywanie Dyrektorowi Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków i propozycji z zakresu funkcjonowania pododdziału;".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.