Dz.Urz.KGSG.2019.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie § 6 ust. 2 zarządzenia nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 53, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zadań pododdziału, należy:

1) wsparcie Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej z powodu wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przy Al. Niepodległości 100:

a) w przypadku wzmocnienia ochrony tego obiektu,

b) podczas zarządzenia szczególnej ochrony tego obiektu;

2) udział w działaniach związanych z zapobieganiem skutkom sytuacji kryzysowej, w rozumieniu przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego lub usuwania skutków tej sytuacji;

3) udzielanie pomocy Policji w trybie art. 18b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.);

4) wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.";

2) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład pododdziału wchodzi 10 % stanu osobowego funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej znajdujących się w Warszawie, wyznaczonych przez kierowników tych komórek w taki sposób, że każdy z nich wyznacza 10 % stanu osobowego funkcjonariuszy pełniących służbę w podległej mu komórce organizacyjnej, wynikającego z obsady etatowej (w zaokrągleniu do jedności w górę).

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej do służby w pododdziale wyznaczają w pierwszej kolejności funkcjonariuszy z korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych, na oficerach kończąc.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.