Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 2019 r.

DECYZJA Nr 68
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Liptowskim Mikułaszu (Republika Słowacka)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Liptowskim Mikulaszu (Republika Słowacka) (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 1.) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Okręg konsularny Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Liptowskim Mikułaszu (Republika Słowacka) obejmuje terytorium kraju Żylińskiego."

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.