Dz.Urz.MON.2018.110

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 102/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz w związku z § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92) w pkt 1 dodaje się ppkt 32 w brzmieniu:

"32) Święto Wojsk Obrony Terytorialnej - 27 września.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.