Dz.Urz.KGP.2018.115

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 349
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. poz. 1738) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 253 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji (Dz. Urz. KGP poz. 49 i 79, z 2017 r. poz. 17 oraz z 2018 r. poz. 67) w § 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 12 w brzmieniu:

"12) REX Zerol - we wszystkich odmianach.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.