Zmiana decyzji w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 178
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. poz. 1738) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 253 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji (Dz. Urz. KGP poz. 49 i 79 oraz z 2017 r. poz. 17) w § 4 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) MSBS-R".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.